Na vsebino
×

LAS s CILjem

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je vodilni partner LAS s CILjem. Organiziran je kot tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe, ki izhaja iz lokalnega okolja ter vodi lokalni razvoj v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. LAS tako povezuje lokalno prebivalstvo in občine, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega območja.

Ključna naloga LAS je povezovanje lokalnih deležnikov in spodbujanje lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor« preko ukrepa CLLD (Community Led Local Development), ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da odloča o lokalnem razvoju. Prijavitelji in projektni partnerji z območja LAS s CILjem, lahko sredstva črpajo iz dveh različnih EU skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS rešuje razvojne potrebe in izzive na štirih tematskih področjih ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Njegov namen je spodbujati trajnostni razvoj območja občin Logatec, Idrija in Cerkno v skladu s Strategijo lokalnega razvoja ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Skupni namen se uresničuje skozi izvajanje operacij (projektov), ki imajo učinek na čim več ciljnih skupin in na celotno območje delovanja LAS.

Na podlagi rezultatov delavnic in animacije, v katero je bila vključena zainteresirana javnost na območju, je LAS s CILjem določil ključne cilje razvoja območja, ki so:

 • zagotovitev novih delovnih mest,
 • vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest,
 • razvoj in oblikovanje novih turističnih produktov oziroma storitev,
 • ohranitev in oživitev dediščine območja,
 • izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,
 • ohranitev, varovanje in primerna raba naravnih virov in
 • aktiviranje potencialov ranljivih skupin.

Aktivnosti, izvedene v okviru strategije, se izvajajo na podeželju in v urbanih naseljih, kar prispeva k izvedbi celovitih in kompleksnih operacij in s tem vpliva na uresničevanje lokalnih potreb.

UKREP 19.4.- Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS s CILjem

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja (SLR),animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o projektov v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
 • o novostih na območju LAS.

Glavne aktivnosti:

 1. sestanki, delavnice za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog,
 1. priprava promocijskih aktivnosti,
 1. izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog iz sklada ESRR in sklada EKSRP,
 1. posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij na obe nacionalni inštituciji v potrditev,
 1. vlaganje sprememb operacij,
 1. vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev,
 1. priprava in izvajanje projektov sodelovanja (podukrep 19.3.) in projektov LAS (podukrep 19.2),
 1. strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS

 

Pričakovani rezultati:

 • Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS s CILjem:
 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 (https://www.program-podezelja.si)

Za več informacij obiščite spletno stran www.las-sciljem.si.

Las

Projekti

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe