Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Rok za prijavo: ponedeljek, 13. december 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1.

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjim ukrepom:

 • pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Pogoji po podprogramu B1.1 – Projekti v gospodarstvu – po pravilih državne pomoči:

Na razpis se lahko prijavijo subjekti, registrirani kot: pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba), fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, zadruga. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register ali drug register pred 1. 1. 2018.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci vseh območij: mikro, mali, srednje veliki in veliki upravičenci.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. 

Upravičeni stroški so: 

 • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, 
 • nova oprema in delovni stroji,
 • rabljena oprema in delovni stroji,
 • neopredmetena sredstva.

Pogoji po podprogramu B1.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državne pomoči:

Na razpis se lahko prijavijo subjekti, registrirani kot: pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba), fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, zadruga. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register ali drug register pred 1. 1. 2018.

Na razpis se lahko prijavijo upravičenci vseh območij: mikro, mali, srednje veliki in veliki upravičenci.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. 

Upravičeni stroški so: 

 • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, 
 • nova oprema in delovni stroji,
 • rabljena oprema in delovni stroji,
 • neopredmetena sredstva,
 • stroški plač in povračil v zvezi z delom,
 • stroški materiala in blaga.

Rok za oddajo vloge: vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 10. 2021 do 13. 12. 2021 oz. do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo popravek 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Popravek se nanaša na 5. točko v 5. poglavju, razdelek 10.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo drugi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost«.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava Evropske unije ali nacionalnega prava.

Stopnja javne podpore je 50% skupnih upravičenih odhodkov za operacijo. Najvišji znesek podpore je 50.000 eur na posamezno vlogo.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe