Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU).

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge te tržne niše.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov – to pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. 

Operacije se bodo izvajale na območju celotne Slovenije.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za potrebe tega razpisa se kot zaposlena oseba upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p.

Obdobje upravičenosti stroškov: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022.

Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči. Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa osnovnih sredstev,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
  • posredni stroški.

Intenzivnost pomoči znaša do 60% upravičenih stroškov.

Rok za predložitev vlog na razpis je 1. 9. 2021.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1.

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, s cilji:

- da se spodbuja primerna kmetijska pridelava za izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, za izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, za vzpostavitev ali izboljšavo infrastrukture in za doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški projekta so: nakup kmetijskih zemljišč, nakup objektov kmetijske dejavnosti, gradnja objektov kmetijske dejavnosti, adaptacija in rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti, urejanje kmetijskih zemljišč, nova oprema, rabljena oprema, novi delovni stroji, rabljeni delovni stroji, biološka sredstva – večletni nasadi, neopredmetena sredstva.

Najnižja zaprošena vrednost je 5.000,00 EUR, najvišja pa 1.000.000,00 EUR.

Rokov za oddajo vloge je več, prvi je 5. 7. 2021.

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo Javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Spremeni se okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa. Spremeni se tudi določilo glede odpiranja prejetih vlog ter rokov za oddajo vlog.

4. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe vsebine javnega razpisa Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji.

Spremenijo se:  skupni razpoložljivi znesek, splošni pogoji za vlagatelje ter dodatni pogoji za vlagatelje.

5. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe vsebine javnega razpisa Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij.

Spremembe se nanašajo na višino razpoložljivih sredstev za ciljno skupino.

6. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2.

Spremembe se nanašajo na uvodna določila v razpisu.

7. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1.

Spremembe se nanašajo na uvodna določila v razpisu.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe