×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21.

Spremembe se nanašajo na roke za oddajo vloge na razpis in način prijave.

2. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19.

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju, omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, omogočiti MSP dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja, ohranitev poslovanja podjetij. Ugodno financiranje se kaže predvsem v brezobrestnem kreditu, brez stroškov odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Viri financiranja: finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: vlagatelj ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja v RS, se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali zavod, socialno podjetje, ter izpolnjuje vse pogoje iz razpisa.

Rokov za prijavo na razpis je več, prvi je 22. 4. 2021.

3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega progama športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2021.

4. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe, mlajše od 65 let.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. Po tem javnem razpisu se lahko namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin zagotovijo z gradnjo ali pridobitvijo nepremičnin. Sofinanciranih bo predvidoma 25 namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin in nakup predvidoma 25 vozil, vse v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Stanovanjske skupine morajo biti organizirane kot samostojne enote ali dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb. Ciljna skupina javnega razpisa so odrasle osebe, mlajše od 65 let, z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalno kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja.

 5. Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma je objavila javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je spodbuditi ponoven zagon in okrepitev internacionalizacije slovenske turistične ponudbe preko receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije.

Predmet javnega razpisa se nanaša na sofinanciranje trženjskih aktivnosti, ki jih izvajajo slovenski receptivni organizatorji potovanj in turistični agenti, in sicer:

  • sofinanciranje promocijskih in trženjskih aktivnosti ter drugih partnerskih povezav s tujimi poslovnimi partnerji s ciljem pospeševanja prodaje turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih,
  • sofinanciranje oblikovanja in priprave promocijskih gradiv za namen izvedbe promocije in trženja slovenske turistične ponudbe v tujini,
  • sofinanciranje personaliziranih in drugih butičnih storitev ter plačljivih doživetij po Sloveniji, kot del storitve turističnega paketa ali povezanih potovalnih aranžmajev, po pripeljanem tujem potniku v Slovenijo v letu 2021.

Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje, ki ima sedež v RS, status mikro, malega in srednje velikega podjetja, ki izvaja aktivnosti slovenskega receptivnega oziroma sprejemnega organizatorja potovanj in/ali turističnega agenta, in izpolnjuje še ostale pogoje iz razpisa.

Roka za oddajo vloge na razpis sta 2 in sicer: 29. 4. 2021 in 10. 6. 2021.

6. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so vpisana v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve.

Cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe