×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe vsebine javnega razpisa Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21.

Sprememba se nanaša na dodatne pogoje za vlagatelje.

2. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR. 

Sprememba se nanaša na dodatne pogoje za vlagatelje.

3. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2021.

4. Javni sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis P7-3 2021 COVID mikrokrediti.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, podeljeni z namenom zagotavljanja ugodnih virov financiranja v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter zagotavljanja hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

- ohranitev delovnih mest,

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,

- omogočiti hiter dostop do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah.

Mikrokredit po tem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje vse pogoje iz razpisa. Na tem mestu jih naštevamo le nekaj: 

- ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,

- je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah,

- na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19,

- ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 eur, najvišji 25.000 eur. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev.

Upravičeni stroški projekta: 

- nakup nove opreme,

- nakup patentiranih pravic, licenc,

- stroški materiala in trgovskega blaga,

- stroški storitev,

- stroški dela,

- zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Javni razpis ima več prijavnih rokov za oddajo vloge, prvi je 31. 3. 2021.

5. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1.

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki se nanaša na vzpostavitev in/ali izboljšavo infrastrukture.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Upravičeni vlagatelji so:

- kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2016.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta, v kar se se ne všteva DDV. Upravičeni stroški projekta so: nakup kmetijskih zemljišč, nakup gozdnih zemljišč.

Rokov za oddajo vloge je več, prvi je 9. 4. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe