×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na območju Občine Cerkno.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

- vzpostavitvijo nove poslovne enote,

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni stroški po tem razpisu so:

- nakup strojev in opreme,

- nakup nematerialnih naložb,

- gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,

- nakup objektov in zemljišč.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Zahodni kohezijski regiji, kamor spada Občina Cerkno, ne sme preseči spodaj navedenih deležev in je dovoljena samo za nove gospodarske dejavnosti:

-30% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

-20% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja, in

-10% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 30. 4. 2021.

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za to dejavnost, k uvajanju ekološkega oz. trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Znaki, ki predmet sofinanciranja: EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Upravičeni stroški:

- stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,

- stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem ko je dobil znak in prilagodil ponudbo,

- stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden pridobljeni znak.

Roka za oddajo vloga sta: 5. 5. in 8. 9. 2021.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. 

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani v letu 2021.

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem investicij v nakup opreme, strojev in naprav za usposobitev posestev, obratov, učnih delavnic, laboratorijev in drugih prostorov za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja v srednjih in višjih strokovnih šolah ter fakultetah in raziskovalnih centrih, ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva, zagotoviti boljšo opremljenost in s tem usposobljenost za izobraževalno razvojni proces.

Na razpis se lahko prijavijo javni izobraževalni in javni raziskovalni zavodi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški nabave aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki jih upravičenci uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja.

5. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije.

Upravičeni stroški so:

- stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, 

- nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,

- stroški storitev strokovnega nadzora gradnje.

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Rok za oddajo vlog na prvo odpiranje je 30. 4. 2021. Drugo in zadnje odpiranje je 24. 9. 2021. 

6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2021.

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu: obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom, delovanje športnih organizacij, mednarodna dejavnost v športu, športne prireditve, javno obveščanje v športu, športno obnašanje, preprečevanje dopinga v športu.

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni in razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo vlog je 26. 3. 2021.

7. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021.

Predmet javnega razpisa je izbor prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.

Javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije in izpolnjujejo vse predpisane pogoje.

Rok za oddajo vloge je 22. 4. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe