×

Javni razpisi iz Uradnega lista št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020 in št. 108 z dne 7. 8. 2020


V zadnjih dveh številkah Uradnega lista RS (št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020 in št. 108 z dne 7. 8. 2020) so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Uradni list RS št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-Cov-2 na gospodarstvo. Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

- omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: brezobrestnem kreditu, brez stroškov odobravanje in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,

- omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z enostavnejšimi in hitrejšimi postopki pridobitve kredita,

- ohranitev poslovanja podjetij, 

- ohranitev delovnih mest.

Pogoji za vlagatelje: podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi in socialna podjetja, ter je njihova glavna dejavnost: dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov, avtokampov, taborov, dejavnosti strežbe jedi in pijač, potovalnih agencij, organizatorjev potovanj, organiziranje razstav, sejmov, srečanj, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter medkrajevni in drug cestni potniški promet. Sedež podjetja ali obrata mora biti izven problemskih območij in izven obmejnih problemskih območij. Veljajo še drugi pogoji, ki so opredeljeni v razpisu.

Kreditni pogoji:

- najnižji znesek kredita: 5.000 eur,

- najvišji znesek kredita: 50.000 eur,

- kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta,

- najkrajša ročnost kredita: 12 mesecev,

- najdaljša ročnost kredita: 60 mesecev,

- moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev,

- obrestna mera: 0%,

- stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Upravičeni stroški so:

- nakup nove opreme,

- nakup patentiranih pravic, licenc,

- stroški materiala in trgovskega blaga,

- stroški storitev,

- stroški dela.

Na razpis se je možno prijaviti v dveh rokih: 24. 8. in 9. 10. 2020.


Uradni list RS št. 108 z dne 7. 8. 2020

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Sem spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev, lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 15-. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja. Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz 1. in 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe za ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe