×

Javni razpisi iz Uradnega lista št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020


V Uradnem listu RS št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 12. oktobra 2020 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

Cilj operacije: Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Več informacij najdete TUKAJ

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor je objavil javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo uvedla nov ali izboljšan izdelek na področju predelave in obdelave lesa.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Projekt mora biti zaključen najkasneje do 31. 10. 2022, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2022.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.

 Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove programske opreme, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov projekta),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona).

Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev.

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14:00 na posamezen prijavni rok.

Več informacij najdete TUKAJ.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 5. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Prilagoditev kmetijskih gospodarstev nadstandardnim zahtevam dobrobiti živali.

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.

Več informacij najdete TUKAJ.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe