×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 89/2020 z dne 19.6.2020


V Uradnem listu RS št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav, s čimer želi ministrstvo za kmetijstvo posodobiti zastarelo čebelarsko opremo, pripomočke, naprave in tehnologije.

Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Delež sofinanciranja znaša od 60 do 100% skupne neto vrednosti izvedenega nakupa (višina deleža je odvisna od predmeta nakupa, starosti, statusa in izobrazbe čebelarja).

Vlogo na razpis je potrebno oddati do 31. 7. 2020.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

V okviru ukrepa se bo čebelarjem sofinanciralo nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.

Delež sofinanciranja znaša 60 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa, ki ne presega predpisanega najvišjega možnega zneska sofinanciranja.

Vlogo na razpis je potrebno oddati do 31. 7. 2020. 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020. 

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se bo vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencioniralo vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Na razpis se lahko prijavijo vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2019 vsaj za 0,1% povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev po tem javnem razpisu. Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji, in izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz razpisa.

Vlogo na razpis je potrebno oddati do 19. 7. 2020.

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Cilj razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih  bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

Predmet razpisa je izpopolnjevanje za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Rok za oddajo vlog je 10. 7. 2020.

5. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije  COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin zaradi pojava epidemije COVID-19.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovili novo nastale potrebe zaradi epidemije s področij, kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje okoli 14 projektov.

Ciljne skupine javnega razpisa so:

- žrtve nasilja, 

- starejši,

- invalidi, 

- osebami težavami v duševnem zdravju,

- otroci in mladostniki,

- in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti.

Na razpis se lahko prijavijo: na razpis se kandidira samostojno, brez projektnih partnerjev. Prijavitelj mora biti pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, in izpolnjevati ostale razpisne pogoje.

Projekti bodo sofinancirani iz sredstev ESS v višini 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2020.

6. Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2020.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe