Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembo vsebine javnega razpisa So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP.

Spremembe se nanašajo na dodatne pogoje za prijavo na razpis, spremeni se 4. pogoj. Prav tako se spremeni poglavje 15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov.

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških za leto 2022. 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:

 • spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
 • spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM,
 • spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo vse v razpisu navedene pogoje. Okvirna višina sredstev je 50.000 EUR. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 EUR.

Rok za oddajo prijav je 18. 3. 2022.

3. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. 

Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.

Rok za oddajo vloge na razpis je 11. 3. 2022.

4. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con (EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih ekonomsko-poslovnih con ter hkratne izdelave vizije razvoja teh con, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Kot upravičena investicija v EPC se za namen javnega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko infrastrukturo. Upravičena je investicija, ki je po zaključku celovita, kar pomeni, da ima EPC po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje in je hkrati vzpostavljeno  informacijsko-komunikacijsko omrežje. Projekt mora biti zaključen do 31. 3. 2026.

Končni prejemniki sredstev razpisa so samoupravne lokalne skupnosti, ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 1 mio EUR brez DDV. S temi sredstvi se lahko sofinancira do 100% upravičenih stroškov projekta.

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 18. 4. 2022, 19. 5. 2023.

5. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v:

 • urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih,
 • plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
 • drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu,
 • turistične znamenitosti, 
 • dostopne poti do turističnih znamenitosti,
 • parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo,
 • označevalne table in druge oznake za označevanje turističnih znamenitosti,
 • sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti,
 • razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro,…,
 • javni pitniki vode in vodnjaki naravne vode,
 • druge javne površine v turističnih destinacijah, ki so pretežno povezane s turizmom.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki so neposredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to infrastrukturo uporabljali pretežno turisti.

Predmet sofinanciranja bodo zgolj vlaganja, ki bodo glede na naravo projektov usmerjena v okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter nadgrajena s sodobnimi digitalnimi orodji in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo.

Prijavitelji na razpis so lahko: lokalne skupnosti, javni zavodi, zveze društev, ki delujejo na področju turizma.

Upravičeni stroški: gradnja in oprema, stroški tržnega komuniciranja in informiranja, stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitve ekoloških znakov.

Višina sofinanciranja: do 60% vrednosti upravičenih stroškov. DDV je neupravičen strošek.

Roki za oddajo vlog: 20. 4. in 20. 9. 2022.

6. Eko sklad je objavil javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb.

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov in v obliki nepovratne finančne pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb.

Na razpis se lahko prijavijo etažni lastniki starejše večstanovanjske stavbe, ki so:

 • fizične osebe,
 • lokalne skupnosti,
 • pravne osebe, s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
 • pravne osebe javnega prava.

Rok za oddajo vloge na javni razpis: 30. 6. 2022.

7. Eko sklad je objavil javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve, ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev.

Na razpis se lahko prijavijo etažni lastniki starejše večstanovanjske stavbe, ki so:

 • fizične osebe,
 • lokalne skupnosti,
 • pravne osebe, s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
 • pravne osebe javnega prava.

Rok za oddajo vloge na javni razpis: 30. 6. 2022.

8. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2022).

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. 

Cilj javnega razpisa je finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalni rasti.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo status mikro ali malega podjetja, so organizirana kot gospodarska družba v obliki d.o.o., so starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let, imajo dokončan razvoj produkta/storitve, imajo prve prihodke od prodaje  produkta/storitve, imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika za polni delovni čas in sedež v RS.

Upravičeni stroški: vsi stroški, namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Rok za prijavo na razpis je 13. 5. 2022 in 5. 10. 2022.

9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Operacija: Naložbe za podaljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.

Predmet podpore so naslednji ukrepi:

 • povečanje učinkovite rabe energije: 1.ureditev objektov oz. nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, 2.naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, 3.nakup energetsko varčnejše opreme, 4.naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije,
 • ureditev mikrobioplinarn,
 • novogradnja kompostarn,
 • nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, in sicer naložbe v krožno gospodarstvo:

 • naložbe v učinkovito rabo energije: energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev ogrevalnih sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub objektov,
 • naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe,
 • naložbe v ureditev objektov, nakup naprav, naložbe v tehnologije,
 • naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.

11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe