Na vsebino
×

Manj je več

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalen akcijske skupine, operacija sodelovanja Manj je več

Trajanje operacije:

 1. Faza 01.07.2022 do 30.11.2024
 2. Faza: 01.07.2022 do 30.11.2024

Vodilni partner

LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

 • KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (EKO),
 • Dornava 128, 2252 Dornava,

LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta
 • 12, 3250 Rogaška Slatina
 • Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

  Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

  • Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta
  • 12, 3250 Rogaška Slatina
  • Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

  LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

  • Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji;
  • Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj;
  • Plastika Skaza d.o.o., Selo 22, 3320 Velenje;
  • PUP Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje;

  LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah;

  • KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj,
  • ŽIPO Lenart d.o.o., Šetarova 21, 2230 Lenart v Slov. goricah
  • Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe
  • z.o.o., so.p.,
  • Renato Kocbek, Spodnja Voličina 110, 2232 Voličina,

  LAS s CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija

  • JANKO KOSMAČ, Zadlog 27, 5275 Črni Vrh
  • KGZS Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
  • ROK LIKAR, Vojsko 46, 5280 Idrija
  • MARK HVALA Vojsko 30a, 5280 Idrija

  LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny, Patricks court 8, Kilkenny, Irska

  Povzetek:

  Operacija Projekt ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov (LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS S CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Ovtar Slovenskih goric) in en tuj LAS iz Irske.

  Cilji:

  • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane,
  • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
  • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja
  • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
  • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
  • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
  • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo - za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
  • Uspešno vodena in zaključena operacija
  • Prispevek k doseganju ciljev SLR LAS s CILjem
  • Tematsko področje - Ustvarjanje delovnih mest - Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest
  • Skozi operacijo bodo bolje izkoriščene zmogljivosti partnerskih kmetij in delovna sila na kmetijah - 3 vključene ekološke kmetije (vzorčne kmetije)
  • Tematsko področje - Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin - Aktivirati potenciale ranljivih skupin V projektu bomo preko aktivnosti projekta povabili k sodelovanju otroke iz območja Cerkna in Logatca z namenom da bodo zbirali plastične odpadke v dogovorjeni količini, iz katerih bodo kasneje izdelani kompostniki za odpadno hrano. Skupaj z zunanjimi izvajalci bodo poleg kompostnika, dobili vsak po dve izobraževanji na temo odpadne plastike in ravnanja z odpadno hrano. Kazalnik: število vključenih posameznikov - 40 otrok in mladih do 29 let
  • Tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave - Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire . Izboljšana skrb za varstvo okolja in ohranjanje narave: Cilj je z inovativnim pristopom preprečevati izgube CO2 v ozračje, izboljšati rodovitnost tal in posledično pridelek na kmetijah.

  Glavne aktivnosti za doseganje ciljev na območju LAS s CIljem

  • 5 x delavnica spodbujanje k prehodu na trajnostne oblike obdelave tal v EKO kmetijstvu – dvig humusa v tleh (ena delavnica na vključen slovenski LAS),
  • 3 sklopi izobraževanj za kmetovalce (osnove o tleh, humus in vezavi C02 , ukrepi za zvišanje humusa in Pravilno ravnanje z organskimi gnojili na kmetiji za zmanjšanje izpustov CO2)
  • 20 individualnih svetovanj kmetovalcem na terenu, ki bodo sodelovali v projektu ter ostalim kmetovalcem pridobljenih z javnim pozivom na območju LAS s Ciljem
  • 3 x vzorčne/pilotne ekološke kmetije za ogled dobre prakse ravnanja s humosom na območju LAS s CIljem
  • 1x knjižica receptov za pripravo hrane iz ostankov hrane
  • digitalna verzija in 1000 kom tiskane verzije – zmanjšanje količin odpadne hrane za vse tipe gospodinjstev (gospodinjstva v mestu, na podeželju, na kmetiji): aktivnost vseh vključenih LAS, (Slovenija in Irska)
  • 2 x delavnica v OŠ na temo plastike in bioloških odpadkov
  • Udeležba ekoloških ponudnikov in prodaja ter promocija ekološke hrane na Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi v letu 2023 (najem stojnic in predstavitev ponudnikov).
  • gledališka predstava na temo kompostiranja, z naslovom ˝Organko in prigoda z bananinim olupkom˝ (po ena gledališka predstava na vključen LAS in ena predstava na zaključnem dogodku operacije).
  • Izvedba skupnega javnega poziva za nabor Kmetij v sistem Humus na območju vseh vključenih LAS in vzdrževanje podpornega okolja sistema Humusa v času trajanja projekta;
  • Prikaz in vzpodbujanje k naložbam za povečevanje deleža humusa v tleh in trajnostni pristopi obdelave tal na kmetijskih gospodarstvih, predvsem usmerjanje in uporaba na ekoloških KMG-MID- ih; Izvedba naložbe v prilagoditve kmetijske tehnologije povečanju humusa, boljši absorpciji tal, odpornosti na sušo; ( naložbe v kmetijska gospodarstva),
  • Zbiranje odpadnega materiala, raziskovanje materiala in izdelava25 kom Organka – limited edition. Izobraževanje otrok o pomembnosti zbiranja in recikliranja plastike, ter zmanjšanja količin odpadne hrane
  • Priprava vsebin za skupne smernice za zmanjšanje količin odpadne hrane za vse tipe gospodinjstev, analiza stanja odpadne hrane, organizacija zaključnega dogodka, priprava vsebin za brošuro na temo varstva okolja, izvedba raziskave s kontrolno skupino za zmanjšanje količin odpadne hrane
  • Promocija operacije
  • Vodenje in koordinacija
  • Pričakovani rezultati:
  • uspešno izvedena in zaključena operacija;
  • ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane;
  • ozavestiti prebivalstvo o možnostih prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam;
  • prenesti primere dobrih praks iz SV dela Slovenije na območje ostalih dveh partnerjev;
  • mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov;
  • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo;
  • vključenost ranljivih skupin;
  • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS
  • implementacija znanja
  • večja ozaveščenost glede načinov ohranjanja in trajnostne rabe kmetijskih zemljišč na območju partnerskih LAS;
  • širjenje ozaveščanja o pomenu zmanjšanja količin odpadne hrane;
  • povečanje znanja o pripravi obrokov iz ostankov hrane;
  • večja ozaveščenost o pomenu ločenega zbiranja odpadnega olja;
  • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo;
  • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
  • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).


  Manj je več

  Aktualno

  Kako vam lahko pomagamo?

  Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

  Pišite nam

  Aktualno

  Storitve

  Sodelavci

  Z vami že 20 let

  Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
  mag. Jožica Lazar, direktorica

  Naša ekipa

  Prijava na e-novice

  Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

  Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

  Prijava

  Razpisi

  Uspešne zgodbe