ODKRIJMO ŽGALNICE

Partnerji v operaciji: CUDHg Idrija, Avgusta d.o.o., ICRA d.o.o. Idrija

Trajanje operacije: 01. 01. 2020 – 30. 04. 2021

Izhodišče projekta: Čeprav dobro raziskana in preučevana tehniška dediščina rudnika živega srebra, bo skozi aktivnosti projekta, predvsem s preučevanje žgalnih mest, odkrivanje ostankov starih žgalnic, pridobila pomembne podatke za ohranjanje pa tudi razvoj kulturne dediščine v smislu trajnostnega razvoja, izboljšanja dostopnosti in vzpostavljanjem pogojev za nova delovna mesta preko nadaljnjega razvoja kulturnega turizma.

Namen operacije je podpora raziskovanju in zaščiti kulturne dediščine in nadalje razvoju vsebin vezanih na dediščino v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo in nadgradnjo ponudbe. Ostanki starih žgalnic so pomemben vir podatkov o potrebnih pogojih in metodiki načina pridobivanja živega srebra v prvih stopetdesetih letih delovanja idrijskega rudnika. Poleg tega pa nam odkrivajo nekatere tehnološke parametre pridobivanja, priprave, transporta in žganja rude ter dajejo posredno tudi v pogled v tehnično-tehnološke razmere pri  idrijskem  rudniku v 16. stoletju. Vse to pa daje podlago za: pripravo dokumentacije za vpis žgalnic v Register kulturne dediščine RS in sicer v del registra, ki se nanaša na nepremično dediščino in pripravo dokumentacije, ki bo omogočila razvoj žgalnic kot turističnega produkta in priprava vsebin za muzej na prostem (Ogled starih žgalnic iz 16. stoletja).

Vir financiranja:

Iz programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na podlagi izbora projekta na razpisu Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2018 (LAS s CILjem)

 

Za vsebino je odgovorna ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje  2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si/sl/).

 

Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja

Partnerji operacije: LAS s CILjem,Občina Logatec, Občina Idrija, Občina Cerkno, ICRA d.o.o. Idrija, Zavod za turizem Idrija.

Celotna vrednost operacije: 153.476,46 EUR.
Zaprošena vrednost: 82.050,00 EUR.

Opis:
Območje ima bogato dediščino vojnega obdobja 20. stoletja. Bolj znana je sicer dediščina 2. svetovne vojne, v tej operaciji pa nameravamo izpostaviti vojno dediščino 1. svetovne vojne, še posebej feldban kot dediščino zaledja Soške fronte. Feldban je bila ozkotirna železnica, ki je bila namenjena oskrbi bojišča. Izredno hitro so od logaške železniške postaje do Godoviča in naprej do Črnega Vrha ter skozi Zadlog in gozdove Trnovske planote proti Lokvam položili montažni feldban. Drugi krak feldbana je potekal iz Godoviča proti Straži in Dolenji Trebuši. Celotna dolžina feldbana z obema krakoma je bila okroglih 100 kilometrov. Vozičke so po ozkotirnih progah vlekli konji in manjše lokomotive. V naravi je pot feldbana ponekod zaraščena in manj varna za pohodnike, zato jo bomo na Idrijskem uredili, da bo prehodna kot pohodniška pot. Cerkljanski del trase feldbana ni nikoli v celoti služil svojemu namenu. Po mulatjeri od Reke do Šebrelj so oskrbovali zaledne položaje in tretjo obrambno črto soške fronte, zato bomo na tem delu uredili mulatjero. V Logatcu bomo postavili repliko lokomotive iz časov 1. svetovne vojne ter informativno tablo. Fotografirali bomo posamezne zanimive odseke poti in pripravili itinerarij poti ter ga objavili na spletnih straneh vključenih občin oziroma njihovih turističnih organizacij. Pilotno bomo izvedli dva organizirana pohoda in promocijo poti preko spletnih strani ter predstavitev v lokalnih občinskih glasilih. Za promocijske namene bomo kupili promocijske športne brisačke in bidone.

Cilji: Ureditev in predstavitev dediščine 1.svetovne vojne preko pohodne poti po trasi feldbana, mulatjere in preko lokomotive iz obdobja 1. svetovne vojne.

 

Rezultati:
 - Urejena lokomotiva, postavljena za turistične namene.
- Postavljena informativna tabla za turistične namene.
- Urejena pohodniška pot 2x.

- Izvedena dva pilotna pohoda po poteh dediščine vojnega obdobja 20.stoletja.
- Nakup promocijskih brisačk in bidonov.
- Pripravljen itinerarij poti ter letak s povabilom za izlet po pohodniški poti.
- Objavljeni trije članki v lokalnih časopisih in itinerarij poti.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 

 

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.