OPERACIJA: Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Partnerji

LAS S CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Mežiške doline

Povzetek

LAS s CILjem je v sodelovanju z LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline 1.9.2018 pričel izvajati projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja v okviru katerega se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Računalniška izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, bomo svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. 

Cilji operacije

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest
 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju
 • Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire
 • Aktivirati potenciale ranljivih skupin

Aktivnosti operacije

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Nakup opreme za izvajanje študijskih krožkov, izobraževanja in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS
 • Skupna priprava in izvedba programov izobraževanja
 • Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje - računalniška pismenost
 • Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov
 • Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS
 • Animacija potencialnih udeležencev
 • Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
 • Izdelava spletne stani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS
 • Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
 • Ozaveščanje sodelujočih ponudnikov in preko njihovih aktivnosti tudi širše javnosti o okoljski trajnosti
 • Krepitev zmogljivosti in izmenjava izkušenj za reševanje izzivov lokalnega razvoja ter implementacija novih rešitev na območja sodelujočih LAS
 • Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
 • Promocija operacije – predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku »Karavana študijskih krožkov«

Rezultati operacije

 • Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi
 • Vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med kmetijami iz območij 4 LAS
 • Skupen nastop na trgu in skupna promocija kmetij z območij 4 LAS
 • Izobraževanje za kmete in ranljive skupine
 • Dvig ozaveščenosti prebivastva o pomenu varstva narave in skrbi za okolje

Obdobje izvajanja operacije: 01.09.2018 - 31.05.2021

Vrednost celotnega projekta: 377.245,10 EUR

Vrednost projekta LAS s CILjem: 104.854,82 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS s CILjem: 84.911,86 EUR

Kontakt pri upravičencu ICRA d.o.o. Idrija

Dušanka Černalogar in Janja Hiti

tel. št: 05 37 43 913

e-pošta: dusanka.cernalogar@icra.si, janja.hiti@icra.si

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

______________________________________________________________

OPERACIJA: E-nostavno na kolo 

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Sodelovanje s partnerskimi LASi: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Za mesto in vas.Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Celotna vrednost projekta: 77.184,41 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD:  57.519,32 EUR

Povzetek:Trajanje projekta: 1.3.2019 – 30.11.2020

Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na področju kolesarstva in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh  ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Operacija vključuje investicije v infrastrukturo, usposabljanje osebja gostinskih subjektov, izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo, razvoj storitev in novih proizvodov, vključevanje ranljivih skupin ter promocijo.                              

Aktivnosti

DS 1 Nakup in montaža opreme (DS 1-1 Izvedba javnega naročila za dobavo in montažo opreme, DS 1-2 Nakup opreme in montaža)

DS 2 Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov (DS 2-1 Priprava koncepta standardizacije »kolesarjem prijaznega ponudnika«, DS 2-2 Usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem)

DS 3 Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami (DS 3-2 Posodobitev zemljevidov Gorenjskega kolesarskega omrežja, ciljna skupina: kolesarji, gostinci, DS 3-3 Spodbujanje kolesarstva v lokalnem okolju, ciljna skupina: otroci, starejši, slepe in slabovidne osebe in širša javnost, DS 3-4 Promocija projekta)

 DS 4 Prenos znanja in izkušenj med LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS (DS 4-1 Prenos dobrih praks na območju vključenih LASov (ogledi dobrih praks pri partnerskih LASih in priprava povzetka z možnostjo prenosa dobrih praks na območju vključenih LASov), DS 4-2 Predstavitev razvoja kolesa/kolesarstva na območju vključenih LAS, DS 4-3 Implementacija dobrih praks v praksi, DS 5 Vodenje in koordinacija projekta)

Rezultati projekta:

 • Bistvo projekta je nadgraditev kolesarskih poti in vzpostavitev novih kolesarju prijaznih storitev. Glavno korist bodo tako imeli kolesarji z nadgrajeno in razširjeno ponudbo.
 • Na drugi strani bo operacija lokalnemu gospodarstvu nudila možnost za dodatne zaslužke in prepoznavanjem poslovnih priložnosti (turistični ponudniki, kolesarski vodniki, ponudniki kolesarske opreme…). Poskrbljeno bo tudi za ustrezno usposabljanje vključenih/potencialnih ponudnikov.
 • Opremljenost in urejenost kolesarskih poti/točk bo za rekreativce domačine, obiskovalce in  turiste dodatna ponudba. Rezultat bo dopolnjena rekreacijska infrastruktura.
 • Povezava z ranljivimi skupinami bo dosežena preko organizacije različnih dogodkov na obravnavanem območju, v sklopu katerih se bo ranljive ciljne skupine (otroke, starejše, osebe s posebnimi potrebami) spodbujalo k varni uporabi koles (poligon varne vožnje) in se jih osveščalo o pomenu trajnostne mobilnosti. Poleg tega bo del nabavljene opreme (tricikli in tandem kolesa) namenjen za doseganje ranljivih ciljnih skupin.
 • Lokalno prebivalstvo bo imelo koristi predvsem z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacije spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem.

Cilji:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
 • spodbujati trajnostno mobilnost
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
 • razvoj novih turističnih proizvodov
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i

Kontakt pri upravičencu ICRA d.o.o. Idrija

Janja Hiti

tel. št: 05 37 43 913

e-pošta: janja.hiti@icra.si

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

______________________________________________________________

OPERACIJA: Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu: LAS s CILjem (nosilni partner), Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (MMI), Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija), Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA)

Vrednost celotnega projekta: 126.796,61 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 95.654,51 EUR

Trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2020

Povzetek:

Izhodišče pri pripravi projekta je dejstvo, da je bilo na Idrijskem vedno potrebno biti inovativen na vseh področjih življenja, če je človek želel preživeti v sicer zelo neprijaznem bivalnem okolju idrijske kotline. Inovativni so morali biti moški in ženske, in zato so se na našem območju ves čas pojavljale razne nove veščine, znanja, poklici in številne obrti, od katerih nekatere še niso bodisi ustrezno raziskane ali ohranjene za bodoče rodove bodisi ustrezno prezentirane in promovirane. Vseh v projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost nismo mogli vključiti, zato smo se partnerji odločili, da bodo predmet tega projekta naslednje teme:

 • prve čipke, ki so v začetku 18. stoletja prišle na območje Idrijskega in Cerkljanskega, njihova izdelava in tihotapstvo. V ospredju bo lik najbolj znanje tihotapke Melhiorce,
 • rudarska svetila v rudniku
 • glinarstvo in izdelava posebnih glinenih posod – retort za potrebe žganja cinabaritne rude.

Na osnovi teh tem bomo z namenom oživitve, prezentacije, prenosa znanj, revitalizacije obrti ter njihove vključitve v podjetniško in turistično ponudbo, ki bo omogočala oblikovanje novih delovnih mest, pripravili številne didaktične programe za ranljive skupine, izobraževalne programe za osnovne in srednje šole ter turistične programe za različne ciljne skupine, koncepte različnih delavnic in dogodkov za javnost ter njihovo pilotno izvedbo, različne promocijske materiale in promocijske aktivnosti za dvig osveščenosti o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter za povečanje dostopnosti do nje, tudi za ranljive skupine z različnimi omejitvami.

Aktivnosti v projektu:

DS 1 Izmenjava izkušenj, znanja ter njihova implementacija na območju LAS (priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma na območju vseh LAS-ov, ogledi dobrih praks, implementacija dobre prakse s področja tradicionalnih obrti, srečanja partnerjev in predstavitev partnerskih LAS, izdelava stare rudarske obrti – lončarstvo, prevod poglavja, izris lokacij žganja, izdelava virtualnega prikaza žganja v retortah, predstavitev na panojih, oblikovanje in izdelava manjše razstave o žganju v retortah v Topilnici Hg, oblikovanje vabil za dva dogodka: V soju jamskih svetil skozi stoletja in Dnevi živega srebra – Odsevi srebrnega časa)

DS3 Programi za prenos znanja in veščin ter usposabljanje (priprava in pilotna izvedba pedagoških in andragoških programov na temo domače in umetnostne obrti, izdelava informativne zgibanke za različne ciljne skupine s pedagoškimi in andragoškimi programi o Melhiorci in rudarju, izdelava koncepta dogodka za demonstracijo klekljanja čipk iz 18. stoletja, gledališka uprizoritev Melhiorce, izdelava koncepta dogodka Rudnik oživi in pilotna izvedba, izdelava koncepta dogodka Dnevi živega srebra, s prikazom starih obrti in znanj, izdelava koncepta dogodka v času Festivala idrijske čipke in Praznika idrijskih žlikrofov in njegova izvedba, na katerem bi prav tako predstavili stare obrti in znanja, izdelava koncepta za nov produkt in sicer ogled žgalnic na prostem ter njegova pilotna izvedba, izdelava programov vodenja za različne ciljne skupine in pilotna izvedba, izvedba delavnice pripovedovanja zgodb za vodnike v Antonijevem rovu in Topilnici Hg, izdelava informativne zgibanke CUDHg Idrija v nakladi 15.000 izvodov

DS 4 Promocija novih proizvodov, praks, postopkov (izdaja DVD s filmom o Melhiorci, izdelava dokumentarnega videofilma o različnih znanjih in obrteh v rudniku pod naslovom O taužentkunstlerjih pri Rudniku živega srebra Idrija, promocija dogodkov CUDHg Idrija, fotografiranje dogodkov, jumbo plakat, media bus, izdelava promocijskega gradiva na temo Melhiorce)

DS 5 Komunikacija, diseminacija in promocija projekta

DS 6 Vodenje in koordinacija projekta

Rezultati in koristi za območje LAS, vključenih v operacijo projekta:

 • vzpostavljeno sodelovanje, pridobljena nova znanja in prenos dobrih praks med vključenimi LAS-i,
 • vzpostavljeno sodelovanje med različnimi ciljnimi skupinami (tudi ponudnikov domačih in umetnostnih obrti DUO, ki bodo skupno nastopili na trgu) in nosilci dediščine, dediščinskega turizma ter stroke na območju v operacijo vključenih LAS,
 • kakovostno ohranjanje kulturne dediščine - izvedene raziskave značilnih obrti za posamezno območje in skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma,
 • razvoj novih produktov in storitev na osnovi strokovnih raziskav ter ustvarjanje novih delovnih mest, kar posledično vpliva na pozitivno gospodarsko rast na območjih LAS, vključenih v operacijo,
 • trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine,
 • izvedeni promocijski dogodki in izdelan promocijski material.

Cilji:

 • vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest,
 • razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve,
 • ohraniti in oživiti dediščino območja,
 • aktivirati potenciale ranljivih skupin.

Kontakt pri upravičencu ICRA d.o.o. Idrija

Mateja Bizjak

tel. št: 05 37 43 911

e-pošta: mateja.bizjak@icra.si

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije ICRA d.o.o. Idrija. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

______________________________________________________________