V PETEK JE BIL OBJAVLJEN RAZPIS ZA FINANČNO POMOČ KMETIJAM OB ŠKODNIH DOGODKIH

V Uradnem listu RS št. 50/2014 z dne 4. 7. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014.

Predmet razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Pogoj za škodni dogodek je, da je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis.

Na razpis se lahko prijavi nosilec kmetijskega gospodarstva. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz naslova tega javnega razpisa.

Rok za oddajo vloge začne teči peti dan po objavi javnega razpisa in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva.

V Uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Državni zbor je sprejel:

  • Zakon o spremembah Zakona o dohodnini
  • Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

  • Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
  • Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.