Namen javnega povabila: Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc (JP ASI 2017) je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Namen JP ASI 2017 je skladen s cilji programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (program ASI). Izhodišče za program ASI so demografske projekcije za Slovenijo, ki predvidevajo podaljševanje življenjske dobe in nižanje rodnosti, s tem pa se nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. V Sloveniji bo čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Prav te spremembe narekujejo oblikovanje novih sistemskih razvojnih izhodišč, ki bodo posameznikom (in generacijam) zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje, socialnim sistemom vzdržnost, gospodarstvu pa razvoj. Te družbene spremembe zahtevajo vse večjo pozornost vseh - posameznikov, gospodarstvenikov in odločevalcev.

Spremembe na trgu dela je že mogoče opaziti, saj je ponudba kadrov v nekaterih gospodarskih sektorjih čedalje manjša. Kadrovska pripravljenost podjetij na te spremembe pa bo pomembno vplivala na njihov na dolgoročni razvoj, konkurenčnost in uspešnost.

Zato je cilj programa ASI opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.

Program ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja od 2017 do 2022 (več o programu na www.zavzeti.si).

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje izvedbe projektov ponudnikom z naslednjimi aktivnostmi:

- SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (v nadaljevanju strategija);

- SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:

  • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
  • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • B3 usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (priprava in potrditev) dodatne kvalifikacije)

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za obdobje 2018 in 2019 je 8.811.250,00 EUR:

  • za sklop A je 787.500,00 EUR,
  • za sklop B je 8.023.750,00 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 15. 1. 2018 do najpozneje 30. 3. 2018.

Ponudbe, ki bodo vložene pred začetkom tega roka oz. po zaprtju tega javnega povabila, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

Informacijo o morebitnem predčasnem zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev bo sklad objavil na svojih spletnih straneh: www.zavzeti.si.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z namenom javnega povabila lahko dobijo zainteresirani ponudniki v razpisnem roku na spletnih straneh sklada: www.zavzeti.si ter v okviru Info točke vsako sredo in petek med 9. in 12. uro po telefonu: (01) 43 41 567 in (01) 43 41 559 ali na e-naslovu: asi@sklad-kadri.si.

Ob morebitnih tehničnih težavah pri pridobivanju dokumentacije javnega povabila ali uporabe dokumentacije javnega povabila (npr. težave pri odpiranju dokumentov) se lahko po pomoč obrnejo na zgoraj navedene telefonske številke oziroma e-naslov.

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega povabila lahko ponudniki zahtevajo izključno po e-naslovu: asi@sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh: www.zavzeti.si. Sklad bo organiziral predvidoma dve informativni delavnici za potencialne ponudnike, kjer bodo ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega povabila. Datumi in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega povabila je dostopna na spletnih straneh sklada: www.zavzeti.si.

Sklad si pridržuje pravico, da dokumentacijo javnega povabila delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh sklada: www.zavzeti.si in jih mora ponudnik upoštevati.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

 

 

Povezava do javnega razpisa na tej povezavi.