Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora dijakom zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov dijakov ob partnerskem sodelovanju gimnazij z okoljem: gospodarstvom, NVO in raziskovalnim sektorjem.

Ciljne skupine javnega razpisa so dijaki gimnazij in strokovni delavci gimnazij.

Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj sedemdesetih gimnazijah.

Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava. Prijavitelj mora za namen tega javnega razpisa izoblikovati konzorcij, ki mora vključevati vsaj enega partnerja iz vsake skupine/alineje potencialnih partnerjev: gimnazije (razvojne in implementacijske); - visokošolski zavodi, ki so izvajali pedagoške študijske programe v študijskem letu 2016/2017 in so vpisani v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov; - zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali neprofitni zavodi na področju gospodarstva; - NVO s področja: prostovoljnih organizacij ali mladinskih organizacij, ki imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, institucije s področja kulture: javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva, in imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah ter lahko zagotovijo mrežo kulturnikov in umetnikov ali zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v RS in imajo reference s področja spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, javne raziskovalne organizacije - raziskovalne institucije, ki imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah in bodo v okviru operacije so-razvijale model (v vsebinskem delu, ki se navezuje na to področje) in zagotavljale mrežo mentorjev; - javni zavodi, ki so v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ustanovitvenimi akti zadolženi za organiziranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev v gimnazijah in imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah.

Rok prijave: 04.12.2017

Več na tej povezavi.