Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

(vsebina (S)Industrije 4.0 v povezavi s strategijo pametne specializacije: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/)

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

V okviru javnega razpisa bo podprtih okvirno 75 podjetij.

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša največ do 1.500.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 - vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na e-naslov: procesneizboljsave@spiritslovenia.si, s pripisom »PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017-2018 - razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.