V prostorih razvojne agencije ICRA d.o.o. Idrija je v sredo, 17. maja 2017, potekala regionalna delavnica na temo Delovanje in vzdrževanje ažurne evidence funkcionalno degradiranih območij (FDO) v Sloveniji, ki je del aplikativno raziskovalnega projekta, sofinanciranega s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS. 

Izvajalci projekta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, so v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetskim inštitutom Slovenije, razvojnim agencijam in predstavnikom občin regije predstavili rezultate projekta.

V okviru projekta Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra, so izvajalci preverili tuje in domače prakse s področja degradiranih območij, zasnovali metodologijo za določanje FDO, zasnovali in izdelali aplikacijo za evidentiranje in pregledovanje FDO, opravili terensko delo, analizirali, razvili in preverili model, analizirali obstoječe ukrepe, pripravili predlog nabora možnih ukrepov za reaktivacijo FDO, ter pripravili predlog nadaljnjega vzdrževanja evidence.

Do sedaj so popis FDO opravili v sedmih slovenskih statističnih regijah, do junija 2017 pa bodo popis dopolnili še s popisom ostalih petih statističnih regij, s čimer bo zagotovljena evidenca FDO na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Evidenco lahko spremljate na tej povezavi: http://crp.gis.si/

Problematika degradiranih območij je v Sloveniji še kako aktualna. Ta območja predstavljajo velik razvojni potencial, hkrati pa bi se z njihovo ponovno reaktivacijo reševalo tudi prostorsko in okoljsko problematiko, saj bi tako evidenca v prihodnje nudila podlago za ciljno usmerjanje razvojnih podpor. Rezultati raziskovalnega projekta zato igrajo ključno vlogo pri iskanju rešitev za trajnostno upravljanje s prostorom.