Računalniška pismenost za odrasle

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je bila na Javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport  za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010 izbrana za izvajalca javno veljavnega programa računalniška pismenost za odrasle na območju občin Idrija in Cerkno.

Na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji smo tako od leta 2008 do leta 2010 izvajali javno veljavni program RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE. S prijavo na razpisu smo za izvedbo javno veljavnega programa računalniškega opismenjevanja zagotovili 22.100,00 €, ki so bila v celoti porabljena do 31.8.2010.

S projektom smo želeli:
- zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj odraslih z nizko ravnijo računalniške pismenosti (zvišati raven računalniške pismenosti) in s tem prispevati k ustvarjanju pogojev za razvoj informacijske družbe,
- povečati udeležbo posameznikov v izobraževanju  odraslih v lokalnem okolju,
- motivirati odrasle za usposabljanje s področja IKT,
- povečati znanja in kompetence vključenih v izobraževanje za uporabo IKT,
- omogočiti udeležencem boljšo usposobljenost za vključevanje v informacijsko družbo, zaposlitev,…,
- prispevati k večji uporabi IKT,
- zmanjšati digitalni razkorak,
- spodbujati in promovirati vseživljenjsko učenje,
- doseči večjo socialna vključenost udeležencev,
- povečati število udeležencev v izobraževanju iz družbeno ranljivih skupin (brezposelni, starejši od 65 let,..),
- oblikovati pogoje za ustrezno okolje, ki bo sledilo razvoju gospodarskih družb v Idrijsko-Cerkljanskem gospodarskem bazenu.

Temeljni namen izvedbe programa je bil popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki jim omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

Program smo izvedli za 13 skupin v katere se je vključilo 138 udeležencev.

 

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.