V Uradnem listu RS št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017 je bila objavljena:

  • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo

V Uradnem listu RS št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja 2. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Cilj podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilj podukrepa je izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017 do 24. ure.

  1. Slovenski regionalni razvojni sklad objavlja javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

  • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
  • A2 – projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov)

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanjem proizvodnih stroškov, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Roki za oddajo prijav so: 29. 5. 2017, 26. 6. 2017, 24. 7. 2017, 28. 8. 2017, 25. 9. 2017 in 30. 10. 2017.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.