PARTNERSTVA - odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje

Ekonomske in družbene spremembe spreminjajo značilnosti temeljnih spretnosti, ki omogočajo delovanje v delovnem, družinskem in družbenem življenju. Trg dela zahteva večjo in stalno vključenost zaposlenih v učenje in nadgrajevanje znanja ter pridobivanje novih spretnosti, še zlasti zato, ker število delovnih mest, ki ne zahtevajo določenih znanj in spretnosti, upada oziroma izginja.

Prav zato se je Ljudska univerza Ajdovščina skupaj s konzorcijskimi partnerji: Idrijsko Cerkljansko razvojno agencijo, Centrom za razvoj podeželja TRG Vipava in Občino Idrija prijavila na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje odpiranja sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje. Konzorcij je bil s prijavo na razpisu uspešen in uspel zagotoviti za izvedbo inovativnega modela 178.028,67 €, ki so bila v celoti porabljena do 31.8.2011. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, in sicer je znašal delež EU 85%, nacionalni delež pa 15%.

Projekt Partnerstva je temelji na tretji razvojni prioriteti Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostni usmeritvi 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja razvoj človeških virov za delo in življenje v družbi temelječi na znanju s posodabljanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja in spodbujanjem vseživljenjskega učenja.

Boljšo usposobljenost posameznika je mogoče doseči z izobraževalnimi programi, ki so oblikovani s tesnejšim sodelovanjem s socialnimi partnerji, s posodabljanjem obstoječih in razvijanjem novih načinov izobraževanja ter z ustvarjanjem pogojev za povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom na lokalni in regionalni ravni, kar povečuje tudi privlačnost formalnega (poklicnega in strokovnega) izobraževanja. Sprotno prilagajanje sistema izobraževanja in usposabljanja izobraževalcev in metode ter načini dela učiteljev, mentorjev, izobraževalcev morajo slediti potrebam gospodarstva (primarne in sekundarne dejavnosti).

E učenje je posledica razvoja informacijske tehnologije, pogostih in hitrih sprememb v gospodarski, politični in družbeni sferi ter težnji po fleksibilnem učenju. Zaradi svoje narave in možnosti, ki jih nudi, je postalo zanimivo tudi kot alternativni način izobraževanja zaposlenih v podjetjih. Na ta način lahko podjetja svojim zaposlenim z nižjimi stroški zagotovijo enako kvalitativno in kvantitativno raven izobraževanja.

S posredovanjem novih izobraževalnih praks in e učenja v kmetijski sektor in na podeželje pa  je sledil model Partnerstva tudi sporočilu Evropske komisije »Za učenje ni nikoli prepozno«, ki poudarja dostopnost do izobraževanja v lokalnih okoljih.

Glavni cilj projekta je bil vlaganje v ljudi.
Vlaganje v človeški kapital bo zagotovilo večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarsko rast, kar je tudi najboljši način za doseganje  večje zaposlenosti in zaposljivosti, socialno vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visok življenjski standard prebivalcev širšega lokalnega okolja. 

Trajanje projekta: 13.6.2008 –31.8.2011.

Realizirani rezultati projekta::

  • Izdelan inovativni izobraževalni model, ki je prenosljiv v vsa okolja in subjekte, ki delujejo tako na področju gospodarstva kot ostalih družbenih dejavnosti (primarni, sekundarni, terciarni sektor, institucije, združenja, društva, razvojna jedra…)
  • Izpeljana in opravljena analiza ankete med zaposlenimi in strokovnim kadrom v podjetju Hidria
  • 255 novih uporabnikov spletne učilnice www.cvzu-vita.si
  • 9 novih e gradiv za gospodarski sektor, 11 novih e gradiv za kmetijski sektor –vsa e gradiva so splošno uporabna za vseživljenjsko učenje
  • 82 odraslih oseb vključenih v izobraževanje in usposabljanje (delavnice za avtorje e gradiv in za uporabo IKT tehnologije ter spletnega učenja, testiranja e gradiv)
  • 23 usposobljenih avtorjev za pripravo novih e gradiv (delavnice, individualno svetovanje in predstavitve)
  • Številne predstavitve in animacije za uporabo e gradiv –širjenje ozaveščenosti o pomenu vseživljenjskega učenja