NAPOVED OBJAVE JAVNEGA RAZPISA IZ PRP 2007-2013

petek, 06. junij 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 6. 6. 2014, objavilo javni razpis pri ukrepu 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Več na spodnji povezavi:

http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/223-2-6-2014-objava-javnega-razpisa-iz-prp-2007-2013-v-visini-do-vkljucno-10-milijonov-evrov

ICRA d.o.o.Idrija

 

 

OBJAVLJENA STA BILA DVA NOVA RAZPISA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA  

sreda, 04. junij 2014

V Uradnem listu RS št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

-Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1B 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami, ki so naštete v besedilu razpisa.

Namen razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Rokov za predložitev vloge je več, prvi je 16. 6. 2014.

-Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1B TIP 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami, ki so naštete v besedilu razpisa.

Namen razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Rokov za predložitev vloge na razpis je več, prvi je 20. 6. 2014.

 

V uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

-Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1.,3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

OBVESTILA

torek, 27. maj 2014

V Uradnem listu RS št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj, je objavilo javni razpis URE/EGP-2/2014 za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

- vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote,

- vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,

- oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih,

- zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:

- občine,

- podjetja s sedežem v RS,

- drugi subjekti.

Rok za oddajo ponudb je 13. 6. 2014.

Petrol d.d., Ljubljana, je objavil javni razpis PETROLURE/2014/R2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed ukrepov, ki so natančneje navedeni v razpisnem besedilu.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

- občine, ki imajo izdelan lokalni energetski koncept,

- podjetja s sedežem v RS,

- drugi subjekti.

Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja od 2. 6. 2014 dalje in najkasneje do 6. 6. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

 

V uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

-Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Ministrstva so sprejela:

-Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

-Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

 

2. JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE PONUDB V OKVIRU PROGRAMA »MENTORSTVO ZA MLADE«

torek, 20. maj 2014

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje mentorstva. Z mentorstvom – načrtovanim prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje uvedena v delo.

Predmet javnega povabila: delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Rok za oddajo ponudb: od 16. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 30. 9. 2014.

Ključna pogoja za mentorja:

- ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo,

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, na katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.

Upravičeni stroški:

- strošek mentorja za 6 mesecev: 1.200 EUR,

- subvencija za zaposlitev: 5.000 EUR,

- strošek predhodnega zdravniškega pregleda,

- brezplačna udeležba na usposabljanju za mentorja.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

 

 

OBVESTILA

torek, 20. maj 2014

V Uradnem listu RS št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

E3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. Nova Gorica je objavila javni razpis E3URE-2014-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed ukrepov, ki so navedeni v besedilu razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo:

- občine,

- podjetja,

- drugi subjekti.

Zavod RS za šolstvo je objavil razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, , višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2014.

Na javni razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je 1.200 EUR.

V uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Ministrstva so sprejela:

-Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014

-Pravilnik o dodeljevanju zoisovih štipendij

-Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

sreda, 14. maj 2014

V Uradnem listu RS št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

-Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila popravek javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov.

-Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., je objavilo javni razpis URE/EGP-1/2014 za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

- programi izvajanja energetskih pregledov,

- programi informiranja in ozaveščanja.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:

- občine,

- drugi subjekti, kot so javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove, društva,…,

- podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 2014. V Uradnih listih RS št. 33/2014 z dne 9. 5. 2014 in št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014 so bila objavljena naslednja obvestila državnih organov:

 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

-Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb

-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

Ministrstva so sprejela:

-Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020

-Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

sreda, 07. maj 2014

V Uradnih listih RS št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014 in št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Uradni razpisi

UL RS št. 29/2014

E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. Nova Gorica je objavila javni razpis E3URE-2014-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

- izvedba razširjenega energetskega pregleda,

- izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

Za finančne spodbude iz tega razpisa lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

- občine,

- podjetja,

- drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, …).

Rok za prijavo je 10. 6. 2014 oziroma do objave obvestila o porabi sredstev ali objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2014.

Rok za oddajo prijav je 26. 5. 2014.

V Uradnih listih RS št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014 in št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014 so bila objavljena naslednja obvestila državnih organov:

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

-Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Vlada RS je sprejela:

-Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva

-Uredba o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti

Ministrstva so sprejela:

-Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil na gozdnih cestah

-Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

torek, 22. april 2014

V Uradnem listu RS št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

URADNI RAZPISI

-GEN-I d.o.o. je objavil spremembe javnega razpisa URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih.

-Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektnega razpisa za okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne organizacije 2014-2015.

Predmet razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektnega razpisa za okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne organizacije.

-Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2013/2014.

-Zavod za šport RS Planica je objavil javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2014/2015.

-Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost, je objavil javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2014.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja in javne inštitucije v 4 kategorijah.

V Uradnem listu RS št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014 so bila objavljena naslednja obvestila državnih organov:

Vlada RS je sprejela:

-Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprejelo:

-Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

AKTUALNA OBVESTILA – OBJAVLJENI SO BILI ŽE PRVI RAZPISI IZ PROGRAMA »OBZORJE 2020«

sreda, 16. april 2014

V Uradnem listu RS št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila:

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sprejelo:

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice

OBJAVLJENI BILI ŽE PRVI RAZPISI IZ PROGRAMA »OBZORJE 2020«

Evropska komisija je v okviru programa »Obzorje 2020« že objavila prve razpise, namenjene mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Obzorje 2020 je nov program EU za raziskave in inovacije, vzpostavljen s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije do leta 2020. V programu je poseben poudarek namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Finančna sredstva programa bodo namenjena sofinanciranju projektov raziskav in inovacij.

Trenutno je že odprt javni razpis za mala in srednje velika podjetja z nazivom SME Instrument. Instrument je namenjen vsem vrstam inovativnih malih in srednje velikih podjetij, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo. Sredstva bodo namenjena za vse vrste inovacij, tako tehnološke kot ne-tehnološke, za socialne in storitvene inovacije, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost. Evropska komisija bo sofinancirala mentoriranje in coaching v treh fazah:

-financiranje tehnične izvedljivosti v višini do 50.000 EUR,

-sofinanciranje novih inovativnih idej,

-podpora komercializaciji inovativnih rešitev.

Več informacij dobite na spletni strani evropske komisije: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

in

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

ponedeljek, 07. april 2014

V Uradnem listu RS št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

URADNI RAZPISI

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil spremembe javnega razpisa štipendij AD futura za študij v tujini za leto 2014.

 

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja v šolskem letu 2014/2015 za dodiplomske študije v tujini za področje umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine.

Predmet razpisa so štipendije (s sofinanciranjem šolnine) za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo:

- na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva – restavratorstva kulturne dediščine,

- za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

 

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2014/2015 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati ter nekatere poklice na področju kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta.

Predmet razpisa so:

- štipendije za podiplomski študij z javno veljavnostjo in izpopolnjevanje v tujini in v Republiki Sloveniji na področjih umetnosti, AV kulture, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta,

- štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati.

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014.

Sofinanciralo se bo izdajanje znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo univerze, javni raziskovalni zavodi, ostale organizacije iz evidence raziskovalnih organizacij, društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

 

OBVESTILA – V ZADNJEM URADNEM LISTU JE BILO OBJAVLJENIH VEČ RAZPISOV ZA PODJETJA IN PODJETNIKE

ponedeljek, 31. marec 2014

V Uradnem listu RS št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

URADNI RAZPISI

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2014.

Za sredstva iz prvega ukrepa lahko kandidirajo fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev po tem razpisu. Vlagatelji za drugi ukrep so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje po tem razpisu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi tega javnega razpisa in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva, oziroma do 31. 8. 2014.

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014).

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami, ki so naštete v besedilu razpisa.

Namen razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za: materialne investicije, nematerialne investicije ter obratna sredstva.

Roki za predložitev vlog: 15. 4. 2014, 15. 5. 2014.

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2014).

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami, ki so naštete v besedilu razpisa.

Namen razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Še posebej je namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Upravičeni stroški projekta so stroški materialih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva.

Roki za predložitev vlog: 22. 4. 2014 in 20. 5. 2014.

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis «sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Cilj razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014.

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014.

Predmet razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg, prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Rok za prijavo na razpis je 7. 5. 2014.

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014.

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov.

 

Elektro energija d.o.o. je objavila javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed ukrepov, ki so navedeni v razpisu.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo občine, podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji ter drugi subjekti, kot so javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove, društva,…

Rok za prijavo na razpis je 9. 5. 2014.

 

Regionalni Center za okolje za vzhodno in srednjo Evropo je objavil javni razpis za male projekte NVO , kjer je na voljo 340.184,00 EUR. Podprti bodo projekti na naslednjih vsebinskih področjih:

- demokracija,

- človekove pravice,

- socialna enakost,

- otroci in mladostniki,

- varstvo okolja,

- zagotavljanje blaginje in socialne pravice.

Rok za prejem projektnih prijav je 30. 5. 2014.

 

Petrol d.d. Ljubljana je objavil javni razpis PETROLURE/2014/R1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega od ukrepov:

- izvedba energetskih pregledov,

- program informiranja in ozaveščanja.

Na javni razpis se lahko prijavijo občine, podjetja in drugi subjekti, kot so javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove,…).

Razpis je odprt do 30. 4. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

OSTALA URADNA OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

- Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Ministrstva so sprejela:

- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD OBJAVIL JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIJE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ (P2A)

sreda, 19. marec 2014

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 7. 3. 2014, objavil Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013.

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, katerih namen je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij, to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, stroški promocije, stroški najema opreme in poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, stroški mentoriranja itd.

Subvencija se odobri za upravičene stroške, nastale v obdobju od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014. Maksimalna višina subvencije za podjetja je 20.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je 25. 4. 2014.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA        

ponedeljek, 17. marec 2014

V Uradnem listu RS št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014 so bila objavljena naslednja obvestila in javni razpisi:

JAVNI RAZPISI:

Ministrstvo za kulturo RS je objavilo javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil) in podjetji – naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij ter drugih izdelkov za prodajo. Partnersko sodelovanje mora imeti za minimalni cilj izdelavo funkcionalnega prototipa.

Na razpis se lahko prijavijo:

- so fizične osebe, ki v letu 2014 dopolnijo največ 35 let starosti,

- so v partnerskem sodelovanju s podjetji – naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij za prodajo. Partnerska sodelovanja med oblikovalcem in podjetjem, ki je registrirano na področju oblikovanja, niso predmet razpisa,

- imajo podpisano pogodbo s podjetjem, v katerem je določeno partnersko sodelovanje,

- zaprosijo za največ 10.000 EUR in najmanj 4.000 EUR.

Ostali razpisno pogoji za zapisani v besedilu razpisa.

Rok za oddajo vlog je 14. 4. 2014.

 

Ministrstvo za kulturo RS je objavilo javni ciljni razpis za izbor izvajalcev projektov digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika, ki jih bo v letih 2014-2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika oziroma jezikovne politike, in sicer:

- vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije,

- vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala za jezikovne vire in tehnologije,

- izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu.

Rok za oddajo vlog je 14. 4. 2014.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in delovanja društev, ki uresničujejo javni interes na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Na razpis se lahko prijavijo društva v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali žrtev vojnega nasilja in se njihov program nanaša neposredno na področje, ki je predmet javnega razpisa, ter izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vlog je 26. 3. 2014.

 

DRUGE JAVNE OBJAVE:

Vlada RS je sprejela:

- Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Ministrstva so sprejela:

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic,

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena,

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE JE DANES OBJAVIL RAZPIS ZAPOSLI ME PLUS     

ponedeljek, 17. marec 2014

Zavod RS za zaposlovanje je razpis objavil na svojih spletnih straneh. Z razpisom se želi zaposliti 1000 brezposelnih oseb, od tega 55% žensk. Za razpis je na voljo 5 mio EUR, od katerih jih 85% prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, ostalo pa Republika Slovenija.

Delodajalci bodo lahko zaposlili brezposelne osebe, ki so invalidi, so pripadniki etnične manjšine Romov, starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, dolgotrajno brezposelne osebe (v evidenci brezposelnih oseb so prijavljene vsaj 12 mesecev), oziroma so prijavljene na zavodu vsaj 6 mesecev in izhajajo iz območij z višjo stopnjo brezposelnosti.

Na razpis se lahko prijavijo tudi društva, njihova združenja, ustanove in zavodi in tudi zanje velja pogoj, da morajo vsaj polovico plače zagotoviti iz lastnih (ne javnih) sredstev. Poleg tega morajo biti tudi najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti, imeti vsaj eno osebo zaposleno v zadnjih 3 mesecih, pomembno je tudi, da v zadnjem letu niso zmanjševali števila zaposlenih, imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve in podobno.

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. Delodajalec bo prejel subvencijo v višini 5.000 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida.

Več informacij se dobi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA        

sreda, 12. marec 2014

V Uradnem listu RS št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014 so bila objavljena naslednja obvestila in javni razpisi:

JAVNI RAZPISI:

-Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo.

Javni razpis se podaljša do izvedbe enajstega odpiranja v aprilu 2014. Vloge morajo biti oddane najkasneje do 3. 4. 2014.

-Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015-2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in indijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte v letih 2015-2017 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih, ki so natančneje opredeljena v besedilu razpisa.

-Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2015-2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2015 in 2016.

-Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2015 in 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (kratkih do 14 dni, srednjih do 21 dni ali daljših obiskov od 1 do 3 mesecev) slovenskih in argentinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2015-2017.

-Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij (P2A).

Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij, to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, stroški promocije, stroški najema opreme in poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, stroški mentoriranja itd.

Subvencija se odobri za upravičene stroške, nastale v obdobju od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014. Maksimalna višina subvencije za podjetja je 20.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je 25. 4. 2014.

-GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., je objavil javni razpis URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za ukrepe, ki so navedeni v besedilu razpisa.

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči.

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od 14. 3. naprej. Prvo odpiranje vlog bo 21. 3. 2014.

 

DRUGE JAVNE OBJAVE:

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

- Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014,

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih,

- Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE BO KMALU OBJAVIL NOV PROGRAM SUBVENCIJ »ZAPOSLI ME PLUS«

Podjetja bodo lahko v okviru tega programa zaposlila brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od sledečih pogojev:

- so vsaj pol leta prijavljeni na zavodu,

- nimajo dokončanega srednjega strokovnega, poklicnega, tehniškega ali splošnega izobraževanja,

- so starejši od 50 let,

- so pripadniki etnične manjšine Romov,

- so invalidi.

Pogoj je zaposlitev za polni delovni čas za vsaj leto dni. Na voljo bo predvidoma 5 mio evrov. Podjetja, ki bodo zaposlila takšne zaposlene, bodo lahko dobila subvencijo za zaposlitev v vrednosti 5.000 evrov.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

OBVESTILA

torek, 04. marec 2014

V Uradnem listu RS št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014 so bili objavljeni naslednji javni razpisi:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka srednjega poklicnega izobraževanja oziroma študenta višje strokovne šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.

Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014.

Predmet razpisa je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji ter izpolnjuje pogoje iz razpisa.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

ponedeljek, 10. februar 2014

V Uradnem listu RS št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

URADNI RAZPISI

-Slovenski podjetniški sklad je objavil obvestilo o zaprtju Javnega razpisa za mikrokredite za mikro in mala podjetja (P7).

-Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo popravek javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, objavljenega v Uradnem listu RS št. 3/2014.

-GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., je objavil javni razpis URE-GEN-I-2014-1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje v tem razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

izvedba razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta,

- izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa. Upravičeni stroški operacije morajo znašati vsaj 3.500 EUR.

 

OSTALA URADNA OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

- Uredba o odlagališčih odpadkov.

Ministrstva so sprejela:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

četrtek, 30. januar 2014

V Uradnem listu RS št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

URADNI RAZPISI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2014. Ministrstvo bo sofinanciralo programe z naslednjo vsebino:

- družinski centri,

- terapevtski programi psihosocialne pomoči.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki se registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva in izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2014.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov. Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis pripravniških mest v javnih šolah in vrtcih za leto 2014.

Ministrstvo je razpisalo volonterska pripravniška mesta v javnih šolah in vrtcih.

Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli, imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja in jim bo ravnatelj določil ustreznega mentorja.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – IV. Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte.

Na javni razpis se lahko prijavi lastnik nepremičnine (pravna oseba javnega prava), ki je predmet prijave, ali njegov pooblaščenec.

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC PLUS .

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih konzorcijskih raziskovalnih projektih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa za mednarodne projekte ERA-NET CORE ORGANIC PLUS s področja ekološke pridelave in sistemov kmetovanja.

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj aplikacijo in tehnološki razvoj.

 

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014.

Predmet razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

- 10. obletnica v stopa Slovenije v Evropsko unijo,

- Boj proti sivi ekonomiji,

- Boj proti trgovini z ljudmi.

Na vse sklope tega javnega razpisa se lahko prijavijo nevladne in humanitarne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

 

OSTALA URADNA OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije je sprejela:

- Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom,

- Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo,

- Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si

 

 

 

POZIV ZA VKLJUČITEV V PROGRAM PREDINKUBIRANJA V PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK

četrtek, 30. januar 2014

Spoštovani,

v okviru projekta T-lab (Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije) razpisujemo poziv za vključitev v program predinkubiranja v Primorski tehnološki park.

Predmet poziva je vključitev v program predinkubiranja za nove turistične projekte, ki obsega:

- vključitev v StartUP šolo Nova Gorica - 5-tedenski praktični program za razvoj ideje v poslovni model po najsodobnejših metodologijah, ki so jih razvile uspešne poslovne šole v ZDA (prvo srečanje 6.2.2013 ob 16h)

- mentorstvo in svetovanje pri razvoju ideje, izdelavi poslovnega načrta in ustanovitvi podjetja

- pomoč pri prijavi na največje podjetniško tekmovanje Start:up Leta

- svetovanje pri prijavi na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev do 70.000 EUR nepovratnih sredstev

- 3-mesečno brezplačno uporabo skupne pisarne (co-working)

- vključitev v ostale programe tehnološkega parka za zagon, razvoj, rast in globalni preboj startup podjetja

Celotno besedilo razpisa je na portalu T-lab ( www.tourism-lab.eu ), kjer najdete tudi prijavni obrazec.

Rok za prijavo je 5. 2. 2014 .

Projekt T-lab je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Petra Goneli

EU projekti - program Ita-slo.eu (T-lab)

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Slovenska turistična organizacija

Dimičeva ulica 13, SI - 1000 Ljubljana

tel:01 589 85 58

fax: 01 589 85 60

skype: petragoneli

e-pošta: petra.goneli@slovenia.info

www.slovenia.info

 

 

 

OBVESTILA

ponedeljek, 20. januar 2014

V Uradnem listu RS št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

-Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo spremembo V. javnega razpisa za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči.

-Javno podjetje Energetika Ljubljana je objavilo spremembo javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014.

-Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET FORESTERRA v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalnih konzorcijih, ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa FORESTERRA – mednarodni razpis za skupne in mrežne projekte na temo razumevanja dejavnikov, vplivov in kriterijev globalnih sprememb na gozdne ekosisteme in pospeševanja prožnosti gozdnega ekosistema z zagotavljanjem biotske raznovrstnosti, v mediteranskem prostoru.

-Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih devetih področjih: programi za preprečevanje nasilja, programi na področju preprečevanja zasvojenosti od prepovedanih drog, programi na področju duševnega zdravja, programi za brezdomce, programi za otroke in mladostnike, programi za starejše ljudi, programi za podporno bivanje invalidov, programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov, drugi programi za ranljive ciljne skupine.

-Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, ustanove na področju razvojnega sodelovanja in izvajalci negospodarskih javnih služb.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

LETOS SPOMLADI NAJ BI BILA OBJAVLJENA ŠE DVA RAZPISA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA

nedelja, 19. januar 2014

Iz Ministrstva za kmetijstvo so sporočili, da bosta letos spomladi v okviru izvajanja in zaključevanja Programa razvoja podeželja 2007-2013 predvidoma objavljena še dva javna razpisa, namenjena izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Razpis 132 Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane naj bi bil objavljen v marcu 2014.

Razpis 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij naj bi bil objavljen v aprilu 2014.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA

ponedeljek, 13. januar 2014

V Uradnem listu RS št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij – širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje.

Financirani bodo projekti, ki jih bodo izvajali upravičenci, razvrščeni v 2 sklopa:

- nacionalne mladinske organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, Mladinski svet Slovenije in

- organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status delovanja v javnem interesu in so pravne osebe zasebnega prava ali organizacije, ki so mladinski sveti lokalnih skupnosti.

Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja ne glede na sklop je največ 40.000 EUR na projekt. Projekti bodo sofinancirani v višini do 100% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 11. 2. 2014.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2014.

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

- športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

- vrhunski šport,

- športna rekreacija,

- šport invalidov,

- razvojne in strokovne naloge v športu

 

OSTALA JAVNA OBVESTILA

Vlada RS je sprejela:

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območje Natura 2000)

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA        

ponedeljek, 06. januar 2014

V Uradnem listu RS št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

-Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.

-Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2014.

-Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

- prireditve,

- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

- založniški, filmski in video projekti.

Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa.

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja (P7 2014).

Predmet razpisa oziroma produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR. Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije, izdatki za obratna sredstva. Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

 

OSTALA JAVNA OBVESTILA

Ministrstva so sprejela:

- Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OBVESTILA        

četrtek, 02. januar 2014

V zadnjih uradnih listih RS v letu 2013 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

JAVNA OBVESTILA IN RAZPISI

Uradni list RS št. 110 z dne 27. 12. 2013:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodeli nepovratna sredstva v višini do 95% upravičenih stroškov. V razpisnem besedilu so natančno določena področja in podpodročja razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v Republiki Sloveniji.

Rok za prijavo je 28. 2. 2014.

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016.

Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada RS in izvajalci negospodarskih javnih služb v RS.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2014.

Javni sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute za leto 2014.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje največ petih kandidatov za štiriletni doktorski študij na omenjeni univerzi.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele.

Sklad bo na podlagi tega razpisa dajal ugodna dolgoročna posojila ter investiral skupaj z upravičenimi prosilci.

 

OSTALA JAVNA OBVESTILA

Uradni list št. 113/2013:

Vlada RS je sprejela:

- Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2014

- Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Uradni list št. 111/2013:

Državni zbor RS je sprejel:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine

Uradni list št. 110/2013:

Državni zbor RS je sprejel:

- Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

 

 

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV ZA UKREPE PRP 2007-2013

četrtek, 02. januar 2014

Objavljen je bil okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013:

Ukrep št. 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe za nakup postavitev mrež proti toči - PREDVIDENA OBJAVA december 2013

Ukrep št. 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane - PREDVIDENA OBJAVA marec 2014

Ukrep št. 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij - PREDVIDENA OBJAVA april 2014