Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter s pomočjo krepitve kompetenc in obstoječih inovacijskih potencialov prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma, kot opredeljuje S4. Veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih RRI projektov, opredeljuje sledeča področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, in spadajo v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij. Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so tudi podjetja, ki spadajo v skupino velikih podjetij, v kolikor imajo ta podjetja sedež v vzhodni kohezijski regiji. Vsi prijavitelji in njihove operacije morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa

Rok prijave: 20.02.2017

Več na tej povezavi.