V Uradnem listu RS št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017-2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:

Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 1.400.000 EUR.

Prijava na razpis je možna do 23. 1. 2017. 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 2. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. 
 2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017-2019.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na področju novih tehnologij za energijo, jedrske energije, potresne varnosti, prilagajanja klimatskim spremembam, temeljnih raziskav v fiziki, znanosti o življenju in raziskav globalne varnosti.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco raziskovalnih organizacij oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje iz razpisa. 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Experience«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer so predvidena štiri odpiranja. Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 13. 1. 2017. 

Druge javne objave iz Uradnega lista RS št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016:

  1. Ministrstva so sprejela:
    • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017

    • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

    • Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 

     Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.