V okviru programa Erasmus+, ključnega ukrepa 3 (Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki) je objavljen javni razpis, namenjen podpori evropskim projektom sodelovanja, usmerjenih v prihodnost, na področjih izobraževanja in usposabljanja, za leto 2017.

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so nadnacionalni projekti sodelovanja, katerih cilj je opredeliti, preskusiti, razviti ali oceniti nove inovativne pristope, ki bi bili splošno uporabljivi in bi prispevali k izboljšanju sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja.

Predlogi, ki bodo predloženi v okviru tega razpisa, se morajo nanašati na eno od petih spodaj navedenih prednostnih nalog:
•    pridobivanje temeljnih veščin za nizko usposobljene odrasle osebe,
•    spodbujanje na rezultatih temelječega pristopa v poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
•    spodbujanje inovativnih tehnologij pri zagotavljanju kariernega usmerjanja,
•    profesionalizacija delovnega osebja (šolsko izobraževanje, vključno s predšolsko vzgojo in izobraževanjem),
•    doseganje ciljev prenovljene strategije EU za visokošolsko izobraževanje.

Upravičeni prijavitelji so javne ali zasebne organizacije, dejavne v izobraževanju in usposabljanju ali na drugih področjih, kot so neformalno učenje, vključno mdr. z mladimi, drugih družbeno-gospodarskih področjih, in/ali organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav, vključenih v program: 28 držav članic Evropske unije; države EFTA/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška; države kandidatke za članstvo v EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo

Rok prijave: 14.03.2017

Trajanje projekta: Od 24 do 36 mesecev.

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 8 000 000 EUR.

Več na tej povezavi