Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP).

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so naslednji: – prijavitelj je nevladna organizacija, registrirana v Republiki Sloveniji; – prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti; – prijavitelju so bila v okviru instrumenta EU do 31. decembra 2016 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta EU; – prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; – prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.

Rok prijave: 20.1.2017

Vrednost razpisanih sredstev: 100.000 eur

Več na tej povezavi.