Programi psihosocialne pomoči

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

2. javni razpis za podukrep 4.3

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«

Sofinanciranje zaposlitev in usposabljanj

Sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 28.2.2018.

Prijavijo se…

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2017/18 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2018. Cilj tega javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira…

Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1.300 brezposelnih mladih

21. novembra, je bilo objavljeno javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Mladi do 30. leta si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Gre za enega najuspešnejših programov aktivne politike…

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov).

JAK bo kulturne projekte sofinancirala na naslednjih področjih knjige:
a)    Izdaja knjig (IK),
b)    Izdaja revij (IR),
c)    Bralna kultura (BK),
d)    Literarne prireditve (LP),

Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v…

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. 

Razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev…

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin…

 • First
 • <<
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • >>
 • Last