Vzpostavitev regijskega parka Nanos - Trnovski gozd – preverjanje pogojev za vzpostavitev na območju LAS za razvoj

Osnovni podatki
Nosilec: Občina Idrija
Partnerji: Občina Tolmin; MONG; BIT Planota, ICRA d.o.o. Idrija, NAC Tolmin, PRC; KGZS Zavod GO
Celotna vrednost projekta: 30.060,48 €
Sredstva LEADER: 15.000,00 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–junij 2010
Projektni vodja: Kokalj Borut

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendar pa z naravo uravnotežen. Cilj parkov je predvsem ohranitev narave in ekosistemov ter zagotovitev pogojev za sonaravne dejavnosti in življenje domačinov. V parku morata biti opredeljeni vsaj dve območji, tako da je varstveno območje s strožjim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno. Regijski park je praktično večje območje naravnih in kulturnih vrednot prostora velikega pomena, ki prebivalcem daje posebne možnosti za razvoj. Po površini bi bil eden večjih regijskih parkov Sloveniji. Pokriva predvsem gorsko območje, Banjščice, Trnovski gozd, Nanos, Hrušico in dolino Trebušice. V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: popis obstoječih dejavnosti na območju, izdelan in usklajen je bil  predlog kaj je potrebno zaščititi in pripravljena projektna predloga za kandidiranje na mednarodnih razpisih.