AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij. Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij v začetnem obdobju poslovanja in prispevati k njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti.

Predmet razpisa je izbor operacij za sofinanciranje zagona socialnih podjetij v primeru novoustanovljenih socialnih podjetij oziroma zagona podjetniških podjemov v primeru obstoječih socialnih podjetij ter zagona novih mladinskih zadrug.

Na razpis se lahko prijavijo:

- socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1. 1. 2012, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko,

- fizične osebe in podjetniki posamezniki se lahko prijavijo na razpis, če predhodno ustanovijo zadrugo oziroma drugo pravnoorganizacijsko obliko s statusom socialnega podjetja,

- v primeru mladinskih zadrug lahko mladinsko zadrugo ustanovijo najmanj 3 fizične ali pravne osebe (mladinske organizacije ali mladinski centri) oziroma podjetniki posamezniki, stari med 18 in 29 let. Mladinska zadruga mora imeti status socialnega podjetja.

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR. Dodeljena sredstva imajo status pomoči de minimis. 

  1. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je objavila javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017.

Z javnim razpisom želi SPIRIT na 50 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Na razpis se lahko prijavi srednja šola, ki je vpisana v seznam srednjih šol in ki zagotovi izvajanje nalog s strani učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje, potrebne za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.

Rok za oddajo vlog je 4. 7. 2016. 

  1. Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. 

  1. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti. Razpis je namenjen podjetjem, ki so že izvedla prototipne rešitve izdelkov/storitev in delajo na zaključku razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt), najkasneje v roku enega leta pa bodo že imela prve plačljive stranke za razviti produkt.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zaključka razvoja MVP in komercializacije končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Maksimalna višina sofinanciranja je 42.000 EUR. Sofinanciranje ima status pomoči de minimis.

Rok za predložitev vlog je 24. 6. 2016. 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih čebeljih matic v letu 2015 glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu 2013, kar pomeni, da so bile navedene čebelje matice vzrejene od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2015. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.