V Uradnem listu RS št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016 je bil objavljen naslednji javni razpis:

 1.Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2016.

 Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

-          projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,

-          projekti kmetijske predelave in trženja,

-          projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja ter gozdarstva.

Vlagatelji so lahko kmetijska gospodarstva, vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo za kulturo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet, in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 1.000.000,00 EUR. Razpisana ugodna posojila bo Sklad dodeljeval v dveh sklopih:

-          sklop 1 po pravilih državnih pomoči: obrestna mera: 3-mes. Euribor + pribitek od 0,5% do 1,0% letno,

-          sklop 2 izven pravil državnih pomoči: obrestna mera: ROM + pribitek od 0,1% do 0,5% letno.

 Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, a najkasneje do 15. 11. 2016.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.