AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembe in dopolnitve 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2016. 
 2. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2016), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 12. 2. 2016. 
 3. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Razpis je namenjen sofinanciranju posameznih javnih projektov na področju kulturne dediščine, ki prispevajo k dostopnosti, predstavljanju ter dodatnemu dvigu kvalitete varstva in ohranjanja kulturne dediščine.

Upravičeni izvajalci projektov so:

 • nevladne organizacije in osebe zasebnega prava s področja kulture (društva, ustanove in druge nevladne organizacije, zasebni zavodi in gospodarske družbe),

 • javni zavodi, registrirani za opravljanje javne službe s področja varstva kulturne dediščine, ki nimajo statusa državnega ali pooblaščenega muzeja,

 • samozaposleni v kulturi.

  Namen in cilj javnega razpisa je podpora kulturnim projektom na področju kulturne dediščine, ki so v javnem interesu in pokrivajo celotno območje Slovenije, ali so zaradi posebnega pomena za celovitost slovenskega kulturnega prostora pomembni za vso Slovenijo, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, raznolikih projektov varovanja, predstavljanja in dostopnosti kulturne dediščine.

  Najvišji zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati višine 5.000 EUR. Zaprošeni znesek ministrstva tudi ne sme presegati 80% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.

  Razpis se zaključi 11. 4. 2016. 

 1. Slovenski podjetniški sklad je objavil II. javni razpis Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016.

Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu pridobila status socialnega podjetja.

Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depriveligirane skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

 • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost,

 • nevladne organizacije,

 • grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,

 • pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja,

 • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja,

 • samoupravne narodne skupnosti.

  Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.