AKTUALNA OBVESTILA

V Uradnem listu RS št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila:

 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016-2017 (JR-ess-2016-2017-socialna vključenost).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki so namenjene večji socialni vključenosti, krepitvi usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) pripadnikov ranljivih skupin, ki so:

 • manjšinske etnične skupnosti,

 • invalidi.

  Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom se bo omogočilo krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s ali za pripadnike ranljivih skupin.

  Upravičene dejavnosti v okviru posameznega projekta so:

 • usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture,

 • nova zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine na področju kulture. 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, za:

 • namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in delujejo širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije, ali

 • namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije). 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja, za:

 • namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo,

 • namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju,

 • namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju. 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Javna agencija za knjigo RS je objavila javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2016-2017.

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, je objavila redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji ter redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2016 ter za čas trajanja študijskega leta 2016/2017.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.