Pobude skupnosti Interreg III/A SLO/ - Trajnostni razvoj čezmejnega območja – TRANSLAND 2007

Projekt Transland 2007 se je  izvajal na območju Goriške statistične regije na slovenski strani in območju Goriške pokrajine ter obmejnih gorskih skupnosti na italijanski strani. Temeljil je na zbranih informacijah in kritičnih situacijah, ki so bile ugotovljene v analizah za projekt Trans Plan, ki ga je izvajala Goriška pokrajina za skupno obmejno območje v letih 2002-2004 in je bil sofinanciran iz programa Interreg III A Phare CBC Italija-Slovenija. Cilj projekta je bil, da se skozi postopek skupnega načrtovanja vzpostavi partnerstvo institucij, tako da bi lahko lokalne skupnosti, regionalne strokovne institucije in drugi nosilci dejavnosti na obmejnem območju sistematično skupno delovale na področju načrtovanja in urejanja prostora. Načrtovanje prostorskega razvoja na nivoju regije se začenja s pripravo metodologije in izmenjavo čezmejnih izkušen s področja prostorskih analiz ter združevanjem podatkov z uporabo naprednih tehnologij oziroma čezmejnim prostorskim računalniškim sistemom. Iz tega so se izdelali predlogi, smernice in pravila za trajnostni razvoj širšega območja, v okviru razvojnih načrtov in politike prostorskega načrtovanja tako na italijanski kot na slovenski strani.