Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške razvojne regije

Partnerji operacije: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (vodilni partner), Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Posoški razvojni Center, Razvojna agencija ROD, Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava.

Višina skupnih stroškov operacije: 229.015,96 EUR

Višina javnih virov financiranja: 154.204,51 EUR

Trajanje operacije:  od 21. 1. 2014 do 30. 9. 2015

Dne, 30. 09. 2015 se je zaključila operacija Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije, katere partnerji so bile vse občine in razvojne agencije  v Goriški razvojni regiji. Namen operacije, katere vodilni partner je bila Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, je bila z ustreznim načrtovanjem in umeščanjem kolesarskih povezav v prostor ter načrtovanjem dinamike  izgradnje oziroma vzpostavitve kolesarskih povezav, zagotoviti čim boljšo dostopnost do vseh območij v regiji ter izboljšati kakovost prometnih storitev v smislu izboljšanja prometne varnosti, racionalne rabe energije in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.

Cilj projekta je bil dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta ter izboljšana notranja prometna povezanost regije s kolesarskimi potmi.

Opis izvedenih aktivnosti:

Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

Eden izmed ciljev operacije je bila izdelava strokovne podlage – Zasnova regijskega kolesarskega omrežja na območju severne Primorske (Goriške razvojne) regije, v okviru katere se je v prostor umestilo predlagane državne kolesarske trase na območju. Zunanji izvajalec strokovne podlage, podjetje LOCUS, prostorske informacijske rešitve d.o.o., je v okviru naloge izdelal strokovne podlage, ki so osnova za predloge tras regijskih kolesarskih poti, usklajene z  občinami Goriške razvojne regije.    

Publikacija

Karta kolesarskih povezav na območju Goriške razvojne regije z navezavami

Priprava programa razvoja turističnega produkta kolesarjenja

V okviru operacije je RRA severne Primorske v sodelovanju z ostalimi razvojnimi agencijami Goriške razvojne regije in zunanjim izvajalcem Jan Klavora s.p.  pripravila dokument - Program razvoja turističnega produkta kolesarjenja v Goriški razvojni regiji. Program med drugim vsebuje: pregled zakonskih podlag na področju kolesarstva, segmentacijo kolesarjenja v Goriški razvojni regiji, predlog enotnega sistema označevanja, opredelitev vizije turističnega proizvoda kolesarjenja, opredelitev ukrepov razvoja turističnega proizvoda kolesarjenja, predlog modela organizacijske strukture za razvoj turističnega produkta kolesarjenja in še nekatere druge sklope.

Operacionalizacija kolesarskega omrežja

Z operacionalizacija tras regionalnega omrežja kolesarskih povezav na določenih odsekih  v štirih partnerskih občinah (Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Mestna občina Nova Gorica) je bila pripravljena ustrezna projektna in investicijska dokumentacija.

Ureditve pilotnih lokacij (izhodišč/počivališč) na kolesarskih povezavah

Uredilo se je štiri pilotne lokacije (kolesarska počivališča), ki so usklajene s predlogom zasnove regionalnega kolesarskega omrežja. Pilotne lokacije ležijo razpršeno po območju regije (v posamezni subregiji ena) in sicer na območju občine Ajdovščina, občine Idrija, Mestne občine Nova Gorica in občine Tolmin. Za ureditev lokacij, je bil pripravljen koncept opreme, ki upošteva različen značaj lokacij (mestni urbani, podeželski). Studio U.R.A.D. d.o.o., je glede na želje vključenih občin pripravil idejne rešitve za posamezno pilotno lokacijo.

Fotografije počivališč:

Idrija

Ajdovščina

Solkan

Tolmin

Informiranje in obveščanje javnosti

Aktivnost se je izvajala v okviru sprotnih obveščanj javnosti preko spletne strani glavnega partnerja in ostalih projektnih partnerjev, lokalnih medijev (Radio Primorski val, Obzorja, Idrijske novice,.)

Trajnost projekta pa se izkazuje v nadaljevanju aktivnosti, ki jih izvajajo posamezne občine. Tako npr. se nadaljuje oz. na regijske kolesarske poti navezujejo kolesarske povezave v Občini Idrija. Opis nadalnjih aktivnostih najdete v priloženem dokumenu - objavljeno v reviji Komunitator, oktober 2016. 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete Razvoj regij.