Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je v okviru javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 za izvajalca aktivnosti po tem javnem razpisu na območju Idrijsko-Cerkljanskega izbrala Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencija d.o.o. Idrija.

Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, so potencialni podjetniki in MSP. 

Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij. 

Financiranje: projekt je financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajalci so upravičeni do financiranja do 100 % upravičenih stroškov projekta. Določen je maksimalni obseg stroškov za financiranje enega svežnja storitev, ki znaša največ 25.000 EUR za obdobje od 1.7.2016 do 31.7.2017. 

Cilji izvajanja aktivnosti na Idrijsko-Cerkljanskem:

 • izvajanje rednega tedenskega informiranja,

 • izvedba vsaj 240 svetovanj na leto,

 • izvedba vsaj 10 mobilnih svetovanj na leto,

 • izvajanje VEM postopkov,

 • izvedba 8 delavnic za potencialne podjetnike in delujoče MSP,

 • izvedba 2 delavnic za šoloobvezno mladino,

 • izvajanje drugih podpornih aktivnosti. 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike: http://www.eu-skladi.si/ 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ICRA d.o.o. Idrija je ena izmed  točk VEM (vse na enem mestu) katere namen je podjetnikom omogočiti, da na enem mestu in hkrati uredijo vse formalnosti, potrebne za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Točka VEM družbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v sodni register, in ta predlog v imenu družbenikov tudi vloži.

Točke VEM poskrbijo, da bodo oddani predlogi popolni, saj se največkrat zgodi, da so predlogi za vpis nepopolni, ker jim niso priložene listine, ki bi jim morale biti priložene, ali ker je vsebina teh listin neustrezna.

Vse potrebne listine, katere je potrebno priložiti predlogu za vpis, se v sistemu e-VEM avtomatično izdelajo (kreirajo) in so na voljo na vseh VEM točkah.

Podporne storitve vstopnih točk VEM - SPIRIT - na enem mestu zagotavljajo naslednje podporne storitve:

 • posredovanje informacij vsem zainteresiranim (npr. možnost pridobivanja finančnih sredstev, možnosti ustanavljanja podjetij, informacije o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu, itd),
 • podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanja k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva in podobno,
 • izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,
 • registracija podjetja in s tem povezanih sprememb (s.p., enoosebne d.o.o., enostavne večosebne d.o.o.) ter ostale postopke preko portala e-VEM za podjetja: vpis davčnih podatkov, prijave v obvezna socialna zavarovanja, prijava prostega delovnega mesta itd.

Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne.

Spletna stran portala VEM: http://evem.gov.si.
Točka VEM nudi storitve preko sistema e-VEM, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. Storitve podpira Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.

Kontaktna oseba:
Mateja Bizjak
e-pošta: mateja.bizjak@icra.si