Programi splošnega neformalnega izobraževanja za odrasle

Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji je na Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014, ki ga je v letu 2011 razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport uspelo pridobiti sredstva za vseh 9 prijavljenih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle.

S sklepom Ministrstva o izboru Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije kot izvajalca neformalnih izobraževalnih programov (sklep št. 54450-12/2011/208) je bilo potrjeno izvajanje naslednjih programov:

Naziv izobraževalnega programa

Število skupin

2012

Število skupin

2013

Število skupin

2013

Skupaj

Benvenuti! – Italijanščina v turizmu

1

1

0

2

Izobraževanje za ponudnike na kmečki tržnici

1

0

0

1

Osnovno izobraževanje za lažje vključevanje migrantov v lokalno okolje

1

0

1

2

Hallo! – Nemščina v poslovnem svetu in turizmu

1

1

1

3

Do-usposabljanje turističnih vodnikov v destinaciji Idrija

1

0

1

2

Glasbeno in plesno izražanje pri odraslih osebah s posebnimi potrebami

1

1

0

2

Komunikacijske veščine za vsakogar

 

1

1

1

3

Mala šola Podjetništva

1

1

0

2

Razvijanje likovnega izražanja v tretjem življenjskem obdobju

1

0

0

1

Izobraževalne programe smo na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji izvajali v času od 1.1.2012 do 30.6.2014. 

V vseh izvedbah skupaj je bilo vključenih 324 udeležencev, kar je za 20% več, kot smo jih načrtovali.

              

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.