Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija vas vabi na delavnico

 POSLOVNO POROČANJE 2019 IN DAVČNE NOVOSTI 2020

 Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Na seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Seznanili vas bomo tudi z davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati v letu 2020.   

 Kdaj: torek, 11. 2. 2019, ob 10.00 uri

Trajanje: 2 uri

Kje: Učilnica ICRUM, Mestni trg 2, 5280 Idrija

 

VSEBINA SEMINARJA:

 • Izvedba in pomen popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov.
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 • Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov.
 • Davčne olajšave za leto 2019 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Davčne novosti v letu 2020 (ZDoh-2 in ZDDPO-2).
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija. 

 

Predavatelj: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., univ. dipl. ekon. je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu. 

Prijave in dodatne informacije: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava na e-mail tina.lisac@icra.si ali 040 315 335. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

 

Seminar je za udeležence brezplačen.

 

Vljudno vabljeni!

VABILO