Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2020-2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2020 in traja do 30.9.2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2020 je 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več na tej povezavi.