Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni prijavitelji

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost v skladu s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe in prvič vzpostavlja kmetijo.

Mladi kmet iz prejšnjega odstavka je fizična oseba, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije.

Rok za prijavo: 18.03.2020

Več najdete na tej povezavi.