Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki – nepovratnih sredstev in/ali  – kredita z ugodno obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu:

  • A – mobilnostni načrti
  • B – parkirišča za kolesa in kolesarnice
  • C – električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo
  • D – polnilnice za električna vozila
  • E – polnilnice za vozila na vodik
  • F – prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času
  • G – registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Upravičeni prijavitelji

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Višina sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 4.000.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Vir: Ekosklad

Povezava na spletno stran razpisa