V Uradnem listu RS št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo. 

Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024. Z izbranimi izvajalci programov socialne vključenosti bo ministrstvo sklenilo letne pogodbe.

Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori, ohranjanju in razvijanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida ter vzpodbujanje socialne vključenosti. Ciljna skupina oseb v teh programih so invalidi.

Vlagatelji na razpis so lahko fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra, in so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vloge je 11. 11. 2019. 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021. 

  Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji.

  Predmet javnega razpisa so: vodenje projekta, razvoj turističnih produktov, digitalno inoviranje kulturne dediščine in usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma.

  Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine, lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

  Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 20. 4. 2020. 

 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih. 

  Namen razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področju mladinskega dela in mladinske politike.

  Ciljna skupina razpisa so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.

  Rok za oddajo vloge na razpis je 27. 11. 2019. 

 3. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP. 

  Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dvig upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedba investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

  Cilji javnega razpisa so izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom, izboljšanje kompetenc zaposlenih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

  Pričakovan rezultat razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo.

  Predmet razpisa je subvencija za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

  Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

  Rokov za predložitev vloge je več, prvi je 18. 11. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180