V Uradnem listu RS št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019. 

 2. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019-20200.  

  Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme  DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. 

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa v 286. členu predpisuje Energetski zakon. 

Upravičeni stroški so:

-stroški izvedbe gradenj, stroški izvedbe obrtniških in instalacijskih del,

-stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme,

-postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote,

-stroški solarnega sistema: stroški nabave, vgradnje, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema,

-stroški storitev strokovnega nadzora gradnje. 

Vrednost investicije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR brez DDV. Skupna višina državne pomoči za izvedbo posameznega projekta se razlikuje glede na velikost podjetja upravičenca. Mikro podjetja in mala podjetja so upravičena do največ 55% vrednosti upravičenih stroškov, do 45% srednja podjetja in 35% velika podjetja. 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020. 

  Namen razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov, elektronskih publikacij. 

 2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019. 

  Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilje: spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki imajo pozitiven učinek na konkurenčnost in spodbujajo zaposlitvene možnosti. 

  Delež sofinanciranja s strani Sklada je do vključno 75% upravičenih stroškov projekta. Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000 EUR, najvišja višina pa 1.500.000,00 EUR. 

  Intenzivnost državne pomoči se spreminja glede na velikost podjetja upravičenca. 

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.