V Uradnem listu RS št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. 

  Spremeni se načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta, ki mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR. 

  Spremenijo se roki za oddajo vlog. Roki za posamezna odpiranja so naslednji:

  – oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017

  – oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018

  – oddaja vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019 

  Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se zavrne. Ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril: ustreznost RRI projekta, odličnost RRI projekta, vplivi in učinki RRI projekta, usposobljenost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev, načrtovanje RRI projekta ter dodatne merilo lokacija RRI projekta.

  Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk in glede na prednostna področja uporabe S4. 

 2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018«. 

  Spremeni se okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, in zdaj znašajo 73.139.827,92 EUR.

  Črta se odstavek »Del sredstev za programsko območje Kohezijske regije Zahodna Slovenija bo zagotovljen na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s prerazporeditvami na letni ravni v skladu z načrtovano višino in dinamiko, pred uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov.«

  Spremeni se razmerje med prispevkom Evropske unije in nacionalnim prispevkom za sofinanciranje operacije, ki zdaj znaša 80/20. 

 3. Ministrstvo za kulturo za kulturo je objavilo javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020. 

  Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 ter s trajanjem 3 do 12 mesecev. Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje.

  Prijavitelj lahko poda le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini), imeti mora stalno prebivališče v RS, ni starejši od vključno 29 let ter v času štipendiranja ne sme biti upravičen do drugih prejemkov za usposabljanje. 

  Merila za izbor prijaviteljev: reference, vsebinska obrazložitev in utemeljitev (življenjepis, motivacijsko pismo, povezava med programom usposabljanja in področjem delovanja), področje usposabljanja, končana stopnja izobrazbe. 

  Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis znaša 87.850,00 EUR (razdeljeno med obe kohezijski regiji in med proračunskima letoma 2019 in 2020). 

  Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. 

  Rok za oddajo vlog je 2. 9. 2019. 

 4. Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij. Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. 

  Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope: 

  Sklop A: financiranje ene horizontalne mreže NVO. Prijavi se lahko nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na nacionalni ravni. 

  Sklop B: financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo). Prijavi se lahko nevladna organizacija, ki na ravni razvojne regije, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na ravni svojega delovanja. Sedež mora imeti v statistični regiji NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), v kateri bo izvajal program/projekt. 

  Sklop C: financiranje ene mreže za prostovoljstvo. Prijavi se lahko nevladna organizacija, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom ter na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije z različnih področij prostovoljstva. 

  Predvidena skupna višina sredstev je 5.726.000 EUR za celotno obdobje. 

  Rok za oddajo vlog: do vključno 9. septembra 2019. 

 5. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022. 

  Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  – povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;

  – povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;

  – premagovanju ovir hitro rastočih podjetij. 

  Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam (promocijsko motivacijski dogodki, informiranja in svetovanja, tematske delavnice, mentoriranje, zagotavljanje pomoči prek ekspertov in upravljanje portfelja ciljnih skupin). 

  Faze razpisa so naslednje:

  Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), pomoč pri preverjanju poslovne ideje ter oblikovanju načrta njegove uresničitve.

  Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij.

  Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti. 

  Upravičenci po tem javnem razpisu so SIO, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge kontinuirano izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti so:

  – inovativni potencialni podjetniki (posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);

  – nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;

  – hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«. 

  Okvirna skupna višina sredstev je 10.133.915,92 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 100.000,00 EUR in ne višja od 550.000,00 EUR. 

  Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019. 

 6. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis: semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR. 

  Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja.

  Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

  Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.). 

  Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo status mikro ali malega podjetja in so organizirana kot gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od pet let, imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga/jo že preizkusili pri prvih strankah, imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve, imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas in imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

  Višina razpoložljivih sredstev znaša najmanj 750.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR. 

  Rok za predložitev vlog je do vključno 27. 9. 2019. 

 7. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis: semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji. 

Predmet produkta je semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. 

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana.

S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti. 

Cilj javnega razpisa je:

– lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;

– spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so mikro in mala podjetja in so organizirana kot gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja vsaj v višini 100.000 EUR oziroma 200.000 EUR v primeru investicije korporacije, imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika polni delovni čas, so starejša od šest mesecev in mlajša od pet let, ustvarjajo prihodke iz dejavnosti in imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

Višina razpoložljivih sredstev znaša največ do 1.250.000 EUR.

Višina investicije za posamezno podjetje je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/ tveganega/ zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50% investicije. 

Roki za predložitev vlog v letu 2019 in 2020 so: 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.  

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.