Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 45. členu nalaga dolžnost delodajalcu, da zagotavlja pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) že med temeljnimi načeli določa obveznost delodajalca, da zagotavlja varnost in zdravje delavcev pri delu. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih pa določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest. 

Temperaturo v delovnih prostorih določa 6. poglavje Pravilnika (25.-30. člen). Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Izjema so hladilnice, pri katerih se upoštevajo merila za delo v mrazu. Pri izpolnjevanju vseh teh zahtev mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje. 

 

Več informacij na spodnji povezavi: 

https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/21341-temperatura-na-delovnem-mestu