V Uradnem listu RS št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve. 

  Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti: priprava in izvedba dogodkov, kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, delavnice, izobraževanja in druge inovativne aktivnosti. Ciljne skupine katerim so projekti namenjeni: širša javnost, otroci in mladi, strokovna javnost. 

  Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije ter so ustanovljeni in delujejo na ustreznih področjih. 

  Predvidena sredstva za razpisane vsebine znašajo 35.000,00 EUR. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, pri čemer sofinanciranje ne sme presegati 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. 

  Rok za prejem vloge na javni razpis je do 28. 6. 2019 do 12. ure. 

 2. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. 

  Prijavitelj je lahko dom za starejše, ki je sočasno tudi izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in izvaja storitve v javni mreži. Prijavitelj se obvezno poveže v konzorcij, kjer je obvezni partner zdravstveni dom. Zdravstveni dom mora imeti organizirano patronažno službo. Dodatni partnerji so lahko: območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostali subjekti, ki izvajajo zdravstvene in socialno varstvene storitve in programe v javni mreži, lekarne, nevladne in humanitarne organizacije, zavodi in skupnosti zavodov ter drugi subjekti, ki lahko s svojim delovanjem pripomorejo k izvajanju ukrepov tega javnega razpisa. 

  Predvidene aktivnosti:

  1. analiza obstoječega stanja;

  2. usposabljanje zaposlenih;

  3. vzpostavitev enotne vstopne informacijske točke in testiranje ocenjevalnih orodij za oceno upravičenosti do novih storitev po tem javnem razpisu;

  4. vzpostavitev informacijske podpore za beleženje in podajo ocene upravičenosti, načrtovanje in spremljanje izvajanja storitev po obstoječih predpisih in novih storitev ter za izvedbo paliativne oskrbe v realnem času v okviru javnega razpisa;

  5. implementacija, testiranje in spremljanje novih storitev skladno z vsebino javnega razpisa ter vzpostavitev mehanizmov koordinacije različnih deležnikov v sistemu integrirane oskrbe;

  6. krepitev znanj s področja paliativne oskrbe;

  7. vzpostavitev enotnih kazalnikov kakovosti storitev v vseh okoljih, kjer se izvaja projekt;

  8. promocija vsebin izvajanih v okviru javnega razpisa v širšem okolju;

  9. statistično spremljanje in poročanje;

  10. strokovno vodenje in koordinacija projekta. 

  Skupna vrednost nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 največ do 13.173.900,00 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje stroškov projekta. V KRVS bodo izbrani trije upravičenci, v KRZS pa dva. Posamezni upravičenec bo prejel 2.634.780,00 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 7. 2019 do 12. ure. 

 3. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, je objavil Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019.

Besedilo navedenega javnega razpisa je od dne 14. 6. 2019 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov. Namen je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih. 

Sofinancirajo se lahko projekti:

- pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za dejavnosti produkcije filmov, video filmov, televizijskih oddaj

- izdajateljev vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja. 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 595.382,00 EUR. Najvišji možni znesek sofinanciranja za serije najmanj šestih epizod znaša 100.000,00 €, za ostale projekte pa 50.000 €. Razliko med predračunsko vrednostjo projekta ter deležem agencije zagotovi producent. 

Javni razpis se zaključi z dnem 15.7.2019