V Uradnem listu RS št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo popravek Javnega razpisa sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in pripadajoče razpisne dokumentacije. 

  Popravita se datuma za oddajo in odpiranje vlog.

  Rok za oddajo vlog: 15. 7. 2019.

  Odpiranje vlog: 22. 7. 2019. 

 2. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. 

  Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje ukrepov Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025, od novembra leta 2019, leta 2020, 2021 in 2022, s ključnim ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije. 

  Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, ustanove za nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb. 

  Cilji razpisa so prispevati k:

  – izboljšanju prehranjevanja dojenčkov, otrok in mladostnikov;

  – povečanju ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja prebivalcev;

  – okrepitvi zdravja socialno-ekonomsko ogroženih s povečanjem dostopnosti zdravju koristnih živil;

  – povečanju deleža ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje;

  – strokovni usposobljenosti zaposlenih v zdravstvu na področju spremljanja stanja prehranjenosti in funkcijske zmožnosti bolnikov in starejših odraslih ter prehranskega svetovanja in podporne obravnave na vseh ravneh zdravstvenega varstva;

  – povečanju deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov;

  – ustvarjanju okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

  Razpoložljiva sredstva znašajo skupno največ 2.400.000 evrov (predvidoma 800.000 evrov za vsako leto). Zaprošeni znesek za posamezni program je lahko največ 120.000 evrov. Programi se sofinancirajo 60 – 100%, odvisno od števila točk. 

  Rok za oddajo prijave: 28. 6. 2019. 

 3. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019«. 

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja. 

Cilj razpisa bo dosežen z naslednjimi rezultati:

– uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;

– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;

– spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov. 

Upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih. 

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 90.000 EUR. 

Rok za oddajo vloge: 22. 7. 2019. 

 1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva. 

  Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki zagotovi partnerstvo, ki vključuje:

  – najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, mala in/ali srednje velika podjetja;

  – partnerje, ki morajo biti registrirani za delovanje v panogi, ki jo pokriva S4 ali izkazati povezovanje oziroma skupni interes v okviru področja uporabe S4;

  – partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta). 

  Prijavitelj mora:

  – v vlogi načrtovati najmanj 1.500 vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;

  – načrtovati nov program usposabljanja na ravni partnerstva, lahko v obliki usposabljanj, ki jih izvede projektna pisarna;

  – v vlogi določiti najmanj 10 in največ 20 ključnih kompetenc, ki jih bo partnerstvo razvijalo. 

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago, je 5.500.000,00 EUR. Prijavitelj lahko za posamezni projekt zaprosi za največ 550.000,00 EUR. 

  Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 7. 2019. 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3. 

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 

Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR, ki je razdeljen sledeče: 

Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan z eno izmed naslednjih možnosti:

– vzpostavitev nove poslovne enote;

– razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve;

– diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki na upravičenem območju prej niso bili proizvajani oziroma izvajani;

– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa. 

Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR. 

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer: 1. rok do 19. 7. 2019, 2. rok do 30. 8. 2019, 3. rok do 15. 10. 2019, 4. rok do 29. 11. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.