V Uradnem listu RS št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. 

  Spremeni se datum za začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa. Datum »29. maja 2019« se nadomesti z datumom »30. julija 2019« 

 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. 

  Predmet javnega razpisa  je financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih. 

  Financira se izvedba usposabljanja organizatorjev izobraževanja za izvajanje programov za ciljni skupini: za brezposelne osebe, ki so mlajše od 30 let in za ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (starejši od 50 let ali dolgotrajno brezposelni ali imajo dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so prejemniki socialne pomoči). 

  Programi morajo obsegati naslednje vsebine:

  – teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi skupinami,

  – predstavitev značilnosti ciljne skupine (sociološki in antropološki vidik),

  – izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika,

  – tehnike prepoznavanja izobraževalnih in drugih potreb ciljne skupine,

  – izbira in uporaba metod, tehnik in didaktičnih pristopov,

  – spremljanje napredovanja in popis pridobljenih kompetenc in

  – spodbujanje timskega dela, samostojnega učenja ipd. 

  Financira se izvedba naslednjih oblik promocijskih aktivnosti:

  a) predstavitev izobraževalne ponudbe na sejmih ali drugih informativnih dogodkih,

  b) motivacijske delavnice za večje vključevanje v izobraževanje,

  c) okrogle mize, ki uresničujejo cilje iz strategije dolgožive družbe in

  d) predstavitve oziroma seznanjanje s primeri dobrih praks. 

  Na razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, srednje šole, zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti. Prijavitelji morajo biti na dan objave tega javnega razpisa vpisani v Register zunanjih izvajalcev. 

  Razpoložljiva sredstva: najvišja okvirna višina je 243.000 EUR, za posamezno izvedbo programa in posamezno izvedbo promocijske aktivnosti pa največ 2.700 EUR. 

  Rok za oddajo vlog: 24. 5. 2019 do 12. ure 

 3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov. 

  Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta je s celostno komunikacijsko kampanjo odpravljati/zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev, še zlasti stereotipe o starejših delavcih, ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in o pomembnosti vseživljenjskega učenja (zagotavljanje usposabljanja za starejše delavce in obratnega mentorstva), zvišati delež starejših zaposlenih in delavcev začetnikov ter spodbujati starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov. 

  Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru faz:

  – priprava komunikacijske kampanje,

  – izvedba komunikacijske kampanje (izvedba raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim),

  – izvedba promocijske aktivnosti, v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje,

  – evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,

  – upravljanje projekta. 

  Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo registrirano dejavnost s področja oglaševalskih agencij in imajo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta (pet mesecev). Kandidira lahko samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. 

  Ministrstvo bo sofinanciralo izbrani projekt do največ 1.180.000 EUR za celotno obdobje sofinanciranja (2019–2022). Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta. 

  Rok za oddajo vlog: 14. 6. 2019 do 12. ure 

 4. Zavod RS za šolstvo je objavil razpis za sofinanciranje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. 

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti:

– povezovanje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;

– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;

– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Erasmus+. 

Kandidirajo lahko pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasben šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna. 

Sofinanciranje: Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ v deležu 80% od celotne vrednosti projekta oziroma največ do višine 1.500,00 EUR.

Rok za prejem vlog: 24. 5. 2019 do 12. ure 

 1. Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2019. 

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako društvo lahko prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. 

Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:

1. Vzpostavitev partnerstva

2. Značaj in vsebina prireditve (opis prireditve, tip prireditve)

3. Tržna naravnanost – kakovost načrta trženja prireditve (promocija prireditve, sejemska predstavitev, objava prireditve na spletnih omrežjih TZS)

4. Članstvo (članstvo v TZS, prijava vloge preko PORTALA TZS, beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS)

5. Finančni načrt prireditve 

Okvirna višina sredstev znaša 140.000 EUR 

Rok za prejem vlog: 27. 5. 2019 do 11. ure 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.