AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. 

  Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druge nepridobitne oblike sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem (najmanj štiri statistične regije) ali ožjem (največ tri statistične regije) območju Republike Slovenije. 

  Delež dodeljene pomoči lahko na prejemnika znaša do 70% upravičenih stroškov:

  – stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);

  – stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine za razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe na strokovni prireditvi …),

  – stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev. 

  Rok za oddajo vlog: 6. 5. 2019 

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja.

  Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druge nepridobitne oblike sodelovanja kmetov v združenju:

  – ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije (območje najmanj osmih statističnih regij),

  – priznano rejsko organizacijo (območje najmanj štirih statističnih regij),

  – drugo nevladno organizacijo (območje najmanj štirih statističnih regij),

  – združenje, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja (območje najmanj štirih statističnih regij). 

  Delež dodeljene pomoči lahko na prejemnika znaša do 70% upravičenih stroškov:

  – stroški opreme in prostorov za delovanje (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);

  – materialni stroški ter stroški dela;

  – stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj;

  – stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, promocijske aktivnost,…);

  – stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;

  – stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk in moških;

  – stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in

  – potni stroški, povezani s programom dela, in nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordinacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja,… 

  Rok za oddajo vlog: 6. 5. 2019 

 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. 

  Delež dodeljene pomoči lahko na prejemnika znaša do 70% upravičenih stroškov:

  – stroški izdaje (strokovne) publikacije za obeležitev dogodka,

  – stroški promocije dogodka,

  – stroški najema prostora dogodka,

  – drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški). 

  Rok za oddajo vlog: 6. 5. 2019 

 4. Akademska in raziskovalna mreža Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa SIO-2020, katerih izvedba je predvidena v letu 2019, in sicer:

– dejavnost »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«;

– dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«. 

Ciljne skupine so mladi (učenci, dijaki, študenti) ter strokovni delavci (učitelji). Končni cilj je s pomočjo napredne IKT opreme in boljšo pokritostjo z brezžičnim omrežjem okrepiti digitalno znanje učencev, dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi izvajajo s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami. Vse navedeno zagotavlja učencem in dijakom izboljšane kompetence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo. 

Kandidirajo lahko VIZ, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem javnem razpisu. 

Delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ je fiksno določen v naslednjih deležih:

– dejavnost »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«: kohezijska sredstva: 62,5%, sofinanciranje VIZ: 37,5%;

– dejavnost »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«

kohezijska sredstva: 50%, sofinanciranje VIZ: 50%. 

Rok za prejem vlog: 25. 4. 2019 do 24. ure 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.