AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis). 

  V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 (spremembe v Uradnem listu RS, št. 66/17 in 58/18), se spremeni predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih. 

 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/2020. 

  Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2019/20, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju. 

  Pogoji za prijavo na razpis so:

  – da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja,

  – da so vsebine programa usklajene s cilji programa,

  – da je prijavljeni program namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov strokovni in disciplinarni razvoj,

  – da prijavljeni program traja najmanj 8 ur. 

  Splošne teme za objavo v katalogu: predšolska vzgoja, osnovna šola, glasbeno šolstvo, izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje splošno izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, višješolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih.

  Prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja:

  1. varno in spodbudno učno okolje,

  2. različne vloge strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,

  3. prehodi med različnimi ravnmi vzgojno-izobraževalnega sistema,

  4. slovenski jezik za poučevanje priseljencev, vključenih v vzgojo in izobraževanje,

  5. poučevanje, učenje in vrednotenje v vzgojno-izobraževalnem procesu,

  6. posebnosti poučevanja in uporabe didaktičnih pristopov ter ocenjevanja in zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju,

  7. ranljive skupine v izobraževanju odraslih. 

  Višina sredstev: 235.000,00 evrov 

  Rok za oddajo prijave: 25. 4. 2019 

  Odpiranje prijav: 6. 5. 2019 

 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja v letu 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. 

  Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva, ter delujejo na območju Republike Slovenije. 

  Višina sofinanciranja: Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 % priznane vrednosti programa – največ 20.000 evrov na posamezno vlogo. 

  Rok za oddajo prijave: 30. 4. 2019 

  Odpiranje prijav: 7. 5. 2019 

 4. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis – Mikrokrediti. 

  Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. 

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. 

  Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest in spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva. 

  Vlagatelj je lahko samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja, in ima status mikro ali malega podjetja. 

  Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji pa 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Rok vračila je 2, 3, 4 ali 5 let v enakih mesečnih obrokih. 

  Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 15. 4, 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. in 4. 7. 2019. 

  Odpiranje prijav: v roku treh delovnih dni po prijavnem roku 

 5. Zavod za šport Republike Slovenije Planica je objavil javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20. 

  Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja. 

  Na razpis se lahko prijavijo: Športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,  zavodi za šport, zasebni športni delavci in lokalne skupnosti. 

  Razpisana sredstva v skupni višini 56.930 EUR se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. 

  Rok za oddajo prijave: 19. 4. 2019 

  Odpiranje prijav: 19. 4. 2019 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.