Upravičen namen je:

  • nakup in vgradnja fotonapetostnih modulov,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 26. 4. 2019, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.  

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več na tej povezavi.